Ние сме бизнес консултанти

по управлението на природния и социален капитал

denkstatt е международна водеща консултантска група в областта на околната среда, устойчивостта, енергията, здравето, безопасността и мобилността с три десетилетия опит.

Ние вярваме, че балансът между трите стълба на устойчивостта е от решаващо значение за бъдещия успех на бизнеса в променящия се свят.

Наш приоритет е правилното съчетаване на икономическото, екологичното и социалното представяне.

Научете повече за групата на denkstatt и нейната история!

Вашият консултант за устойчивост от А до Я

denkstatt разработва и прилага цялостни стратегии и решения:

Цялостни стратегии за намаляване на емисиите, които превръщат опазването на климата в дългосрочни бизнес възможности за компании, правителства и организации по света. Нашият експертен опит обаче стига далеч отвъд декарбонизацията и се простира от докладване по въпросите за корпоративна устойчивост и оценка на жизнения цикъл до кръгова икономика, енергия и управление на биоразнообразието.

Разгледайте нашите теми и услуги

Накратко

Основана през 1993 г. във Виена

170+ експерти

7 офиса в 5 държави

1 международна мрежа (Inogen)

…100% отдаденост

Работим с най-добрите от най-добрите

Ние сме не просто свързани с най-важните играчи в бизнеса и неправителствените организации – имамe доверието на бизнеса и сме високоценени от партньорите ни.

В сътрудничество с глобалната мрежа на Inogen®Alliance, групата на denkstatt консултира клиенти от цял свят. Професионалната мрежа и сътрудничеството с разнообразни партньори отличават нашата компания от другите и увеличават надеждността за постигането на Вашата цел.

Свържете се с нас

Попълнете формуляра и нашият екип ще се радва да Ви помогне.

Inogen®Alliance
Make global commitments a local reality

Inogen Alliance is a global network of independent consulting companies that have come together by choice to collaborate around the world on EHS projects for a consistent client experience. With offices located on every continent, more than 5,000 associates worldwide, and projects completed in 200 offices in more than 150 countries, Inogen Alliance provides unparalleled coverage, consistency, and 20 years of experience for a more sustainable future. Global Thinking. Local Delivery. (The INOGEN ALLIANCE logo and INOGEN are trademarks of Inogen Environmental Alliance, Inc.)

denkstatt & enertec

Demands on supply and safety are changing even faster with the growing complexity of modern society, the economy, and jurisdiction. Efficient and sustainable energy supply, use, and distribution can only be practicable if all the different requirements and future strategic necessities are incorporated. This is denkstatt & enertec GmbH’s competence: We seek to position you and your company so that it is ready to take on future challenges and ambiguities – and therefore present solutions in accordance with your everyday working process. Our services include site-specific energy supply concepts, energy audits (according to EU and federal laws), analysis, evaluation, and development of efficiency measures as well as optimization.

ENERTEC

ENERTEC is an engineering consultancy with a focus on thermal power engineering, refrigeration technology, HVACR, and energy media supply. It was founded in Graz in 1991. For its clients in the fields of industry, commerce, and services ENERTEC always aims to find cost-effective solutions and to support their implementation.

Inogen®Alliance
Make global commitments a local reality

Inogen Alliance е глобална мрежа от независими консултантски компании от целия свят, обединени в сътрудничество за предоставяне на оптимална полза и добавена стойност на клиента по екологични теми, EHS проекти, въпроси относно корпоративната устойчивост. Inogen Alliance осигурява несравнимо покритие, последователност и 20 години опит за по-устойчиво бъдеще, с офиси, разположени на всеки континент, повече от 5000 служители по целия свят и успешни проекти в 200 офиса, в повече от 150 държави. Глобално мислене, достъпно на местно ниво. (Логото на INOGEN ALLIANCE и INOGEN са търговски марки на Inogen Environmental Alliance, Inc.)

denkstatt & enertec

Изискванията за доставка и безопасност се променят все по-бързо с нарастващата динамика в съвременното общество, икономика и законодателства. Ефективното и устойчиво енергоснабдяване, използване и разпределение може да бъде осъществимо, само ако бъдат приложени всички изисквания и бъдещи стратегически нужди. Това е в компетенцията на denkstatt & enertec GmbH: Ние се стремим да помогнем на Вас и Вашата компания да отговори на предизвикателствата, като Ви предложим решения, съобразени с вашето ежедневие и работен процес. Нашите услуги включват концепции за енергийни доставки, енергийни одити (съгласно европейските стандарти), анализ, оценка и разработване на мерки за ефективност, както и оптимизации.

ENERTEC

ENERTEC е инженерна консултантска фирма с фокус върху топлоенергетиката, хладилните технологии, HVACR и др. Основана е в Грац през 1991 г. За своите клиенти в областта на производството, търговията и услугите ENERTEC винаги се стреми да намери оптимални решения и да подкрепи тяхното внедряване.

Благодарим ви за съобщението! Скоро ще се свържем с вас.