Dr. Sabine Samarawickrema
Senior Consultant
sabine.samarawickrema@denkstatt.at