Vyhlasovateľ súťaže

Denkstatt Slovensko
Učiteľská 15
821 06 Bratislava

(ďalej len „Národný koordinátor Európskeho klimatického paktu na Slovensku“ alebo „Vyhlasovateľ“)

Trvanie súťaže

Súťaž trvá od  23.03.2022, 12:00 hod. do 18.05.2022, 12:00 hod.

Účastníci súťaže

 1. Účastníkom súťaže môže byť každá fyzická osoba s trvalým pobytom na území Slovenskej republiky, ktorá najneskôr ku dňu zahájenia súťaže dovŕšila vek 18. (ďalej len „Účastník súťaže“).
 2. Zo súťaže sú vylúčené osoby, ktoré sú v pracovnom pomere alebo v pomere obdobnom pracovnému pomeru k Vyhlasovateľovi a zároveň̌ sa priamo podieľajú na ktorýchkoľvek nasledovných činnostiach súvisiacich s prevádzkovaním a organizovaním súťaže: príprava, spracovanie a vyhodnotenie údajov pre účely súťaže a určenie výhercov súťaže.
 3. Zo súťaže bude vylúčená každá osoba, ktorá svoj výsledok v súťaži dosiahla v rozpore s dobrými mravmi alebo platnými právnymi predpismi, napríklad neoprávneným zásahom do mechanizmu súťažnej hry.
 4. Ak sa preukáže, že osoba požívajúca výhody z tejto súťaže je osobou podľa bodu 2. tohto článku III., alebo sa zistí, že do súťaže nebola zaradená v súlade s podmienkami účasti, nárok tejto osoby na výhru zaniká a výhra bude odovzdaná osobe, ktorá bola vyžrebovaná ako náhradník. Osoba podľa prvej vety tohto bodu 4, čl. III je povinná uhradiť̌ škodu spôsobenú Vyhlasovateľovi.

Pravidlá súťaže

 1. Mechanizmus súťaže

Do súťaže budú zaradení všetci Účastníci súťaže, ktorí splnili podmienky účasti v súťaži podľa článku III a ktorí sa cez stránku https://www.instagram.com/euclimatepactsk/ zapoja do súťaže tak, že do komentára pod súťažný príspevok uverejnený formou individuálnych výziev každú stredu v období od 23.03.2022 do 18.05.2022 a do najbližšieho pondelku od zverejnenia výzvy napíšu odpoveď na otázku formou komentáru.

V prípade, že výhercom bude osoba vylúčená zo súťaže v zmysle podmienok stanovených v tomto Štatúte, nárok tejto osoby na výhru zaniká a výhercom sa stane osoba, ktorá bola vyžrebovaná ako náhradník. Ak ani jeden z náhradníkov nespĺňa podmienky účasti v súťaži, výhra prepadne v prospech Vyhlasovatelia.

Ak sa súťaže nezúčastní dostatočný počet súťažiacich, výhra prepadne v prospech Vyhlasovateľa. Žrebovanie prebehne za účasti 3 náhodne vybraných zamestnancov a partnerov Vyhlasovateľa. Vyžrebovaný bude 1 výherca a 2 náhradníci. Žrebovanie prebehne vždy nasledujúci utorok od vyhlásenia parciálnej výzvy po 12:00 h.

 1. Výhra v súťaži

9 x kuchárska kniha Rozmanitosť na tanieri (súťažná výhra na Instagrame Vyhlasovateľa)

 1. Výherca súťaže

Výhercom súťaže sa stane Účastník súťaže, vyžrebovaný podľa postupu uvedeného v článku IV. bod 1.

 1. Oboznamovanie s výsledkami súťaže

Výherca bude o svojej výhre informovaný zo strany Vyhlasovateľa, prostredníctvom správy a komentárom na sociálnej sieti Instagram pod súťažným postom, v ktorom bude označený jeho profil, ktorým sa zapojil do súťaže. Informovaný bude najneskôr do nasledujúcej stredy.

Spôsob odovzdania výhry

Odovzdanie výhry pre Výhercu zo strany Vyhlasovateľa prebehne na základe dohody medzi uvedenými stranami.

V prípade, že Vyhlasovateľ v lehote 4 kalendárnych dní odo dňa doručenia oznámenia o výhre v súťaži dostane písomné alebo elektronické vyjadrenie výhercu, že túto výhru neprijíma, alebo nedostane žiadne písomné alebo elektronické vyjadrenie od výhercu, predmetná výhra bude následne odovzdaná náhradníkovi. Pri odovzdávaní výhry náhradníkovi sa postupuje podľa článku V.  V prípade, ak výhru neprevezme ani výherca a ani náhradník, výhra prepadne v prospech Vyhlasovateľa.

Vyhlasovateľ má právo výhru výhercovi neodovzdať alebo odobrať v prípade, že výherca nesplnil alebo porušil niektoré z ustanovení tohto Štatútu.

Výhra v hodnote nad 350,00 € podlieha zdaneniu v zmysle príslušných ustanovení zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov. Za zdanenie výhry zodpovedá výherca.

Súhlas so zverejnením osobných údajov

Zapojením sa do súťaže dáva súťažiaci automaticky súhlas so spracovávaním jeho osobných údajov podľa zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Právo Vyhlasovateľa zmeniť Štatút súťažnej hry alebo odvolať súťaž

 1. Právo Vyhlasovateľa zmeniť Štatút alebo odvolať súťaž:

Vyhlasovateľ má právo zmeniť Štatút a/alebo odvolať súťaž, najmä v prípadoch, ak by mu hrozila škoda.

 1. Spôsob zmeny Štatútu alebo odvolania súťaže:

Na účinnú zmenu Štatútu súťažnej hry alebo odvolania súťaže sa vyžaduje, aby Vyhlasovateľ zverejnil tento údaj o zmene alebo odvolaní na stránke https://www.instagram.com/euclimatepactsk/

Záverečné ustanovenia

 1. Štatút nadobúda účinnosť voči tretím osobám dňom verejného vyhlásenia súťaže na stránke https://www.instagram.com/euclimatepactsk/
 2. Vyhlasovateľ môže jednostranne meniť a dopĺňať jednotlivé ustanovenia Štatútu bez dodržania podmienok uvedených v článku VII. tohto Štatútu.
 3. Zo strany Vyhlasovateľa súťaže je zabezpečená ochrana osobných údajov Účastníkov sotvaže v zmysle platných právnych predpisov.
 4. Osoby, ktoré sa zúčastnia súťaže, vyjadrujú svoj súhlas so znením Štatútu.
 5. V prípade rozporu ustanovení Štatútu týkajúcich sa súťažnej hry, príp. nejasností týkajúcich sa výkladu tohto Štatútu, Vyhlasovateľ vysvetlí resp. má právo na jednostrannú opravu nejasností v Štatúte.
 6. Na právne vzťahy neupravené týmto Štatútom sa budú aplikovať príslušné ustanovenia zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení, ktoré sú svojím obsahom a účelom najbližšie.
 7. V prípade akýchkoľvek sporov, ktoré vyplývajú z tejto súťaže, alebo ktoré vznikli v súvislosti s ňou, sa jednotliví účastníci a Vyhlasovateľ zaväzujú, že ich budú riešiť vzájomnými rokovaniami a dohodou.
 8. Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo na zmenu pravidiel súťaže.

V Bratislave, dňa 23.03.2022