Környezetvédelmi tervfejezet

A környezetvédelmi tervfejezet az építési engedély iránti kérelmek, illetve a telepengedély iránti kérelmek egyik kötelező melléklete, melynek fő célja a feltételezhető környezetvédelmi hatások részletes ismertetése. Elkészítése létfontosságú lehet, hiszen enélkül akár hónapokkal is eltolódhat az építési engedély kézhezvétele, sőt a beruházás meghiúsulhat. A környezetvédelmi tervfejezetek rendkívül változó kiterjedésűek lehetnek a tervezett ipari tevékenység és környezeti kockázatának függvényében. A dokumentum részletesen tárgyalja a tervezett beruházás és tevékenység környezetbe történő, várható kibocsátásait a környezetvédelem olyan területein, mint zajvédelem, levegőtisztaság-védelem és hulladékgazdálkodás. A tervfejezet elemei a következők:

 • tevékenységhez kapcsolódó környezetvédelmi előírások ismertetése
 • várható környezeti hatások és az azok becslése, jellemzése
 • környezetvédelmi hatásterületek
 • környezeti veszélyforrások ismertetése

Mikor szükséges a környezetvédelmi tervfejezet elkészítése?

 • Telepengedélyezési eljárás részeként
 • Az építési engedélyezési eljárások során, ha:
  • a beruházás külterületen, valamint belterület esetén természeti területen, országos jelentőségű védett természeti területen, Natura 2000 területen, barlang védőövezetén tervezett, illetve, ha barlangot, egyedi táj értéket közvetlenül érint.
  • a beruházás a felszín alatti vizek védelméről szóló kormányrendelet szerinti szennyező anyag elhelyezésével, a földtani közegbe történő közvetlen bevezetésével, a felszín alatti vízbe történő közvetett bevezetésével, beleértve az időszakos vízfolyásokba történő bevezetést is, a felszín alatti vízbe történő közvetlen bevezetésével jár együtt
  • a beruházás a felszíni vizekbe, illetve azok medrébe bármilyen halmazállapotú, vízszennyezést okozó anyag juttatásával jár együtt.
  • a beruházás által várhatóan okozott zaj- vagy rezgéskibocsátás nem jegyzői, vagy főjegyzői hatáskörbe tartozik
  • a beruházás által várhatóan okozott légszennyezőanyag kibocsátás nem jegyzői, vagy főjegyzői hatáskörbe tartozik
Környezetvédelmi tervfejezet elkészítésének menete és tartalma
 • gyors, amennyiben a tervezett beruházásról az építési, üzemeltetési tervek rendelkezésre állnak
 • a tervfejezetnek zajkibocsátással járó tevékenység esetén kötelező eleme a zaj és rezgésvédelmi tervfejezet (284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 2. számú melléklete)
 • a tervfejezetnek külterületi, illetve természetvédelmi oltalom alatt álló ingatlanok esetén kötelező eleme a természet- és tájvédelmi fejezet (312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelethez 5. melléklet, 2. pont)
 • a környezetvédelmi tervfejezet elkészítését környezetvédelmi szakterületen szakértői jogosultsággal rendelkező szakemberek végezhetik (SZKV 1-4)

A tervfejezetben a fentieken túl célszerű részletesen bemutatni a tervezett tevékenység különböző környezeti elemekre (pl. víz, felszín alatti vizek, levegő, talaj és hulladékképződés) gyakorolt várható jövőbeni hatásait, illetve a jelenlegi környezeti alapállapotot. A dokumentumban ismertetni kell a környezetre hatást gyakorló technológiát is és megbecsülni, jellemezni a környezetre várhatóan gyakorolt hatások jellemzőit, számított hatásterületeit.

 

A dokumentumnak a Magyar Mérnöki Kamara által kiadott javasolt tartalmi követelmények szerint magában kell foglalnia a következőket:

 • Terület lehatárolása
 • Technológia bemutatása
 • Alapállapot
 • Levegőtisztaság-védelem
 • Zajvédelem
 • Hulladékgazdálkodás
 • Felszíni és felszín alatti vízre, illetve földtani közegre gyakorolt hatások
 • Természetvédelmi és tájvédelem

A fentieken túl, amennyiben a tervezett tevékenység nem éri el a 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 3. melléklete szerinti határértékeket, abban az esetben a környezeti hatások jelentőségének vizsgálatához csatolni szükséges 13. számú melléklet szerinti adatlapot.

Környezeti alapállapot

A Magyar Mérnöki Kamara által kiadott javaslat szerint környezetvédelmi tervfejezetnek magában kell foglalnia a terület alapállapotát az éghajlat, domborzat, földtan, talajtan és felszín alatti víz vonatkozásában. Ennek során a terület és környezetének domborzati, éghajlati, föld- és víztani körülményeinek bemutatása mellett ismertetésre kerül a települési környezet bemutatása is, mely a telephely szűk környezetében helyezkedő ingatlanokat és infrastruktúrát foglalja magában. A dokumentáció tartalmazza a levegőtisztaság-védelmi és zajvédelmi alapállapotot, mely elsősorban a területen lévő forgalomból származó légszennyezettséget és zajterhelést jelenti. Bemutatásra kerül a területre jellemző levegő háttérszennyezettség és határértékek, ezáltal a terhelhetőség (szén-monoxid, nitrogén-oxidok, szilárd anyag és kén-dioxid vonatkozásában), valamint a területre jellemző általános zajterheltség, mely az alapforgalomból, vagy a környező területen elhelyezkedő üzemi létesítményekből származhat. Utóbbi okán ismertetésre kerülnek a területre jellemző alapforgalmi adatok is és a kivitelezés és üzemelés során keletkező várható forgalom. A környezetvédelmi tervfejezet ezen része kitér a terület felszín alatti környezeti elemeinek érzékenységére és tájvédelmi elemeire is, amennyiben az releváns.

Beruházás környezetre gyakorolt hatásai

A tervfejezet ezen része a létesítmény környezeti hatásait foglalja össze a kivitelezés, üzemelés és felszámolás időszakában. Ide tartozik a levegőtisztaság-védelem, mely az esetleges levegőszennyező pontforrásokat és azok emissziós értékeit, levegőtisztaság-védelmi hatásterületét, a kivitelezés szakaszában generálódó közlekedési emissziót és annak hatásait mutatja be levegőtisztaság-védelmi vonatkozásban, valamint a beruházás felszíni és felszín alatti vízre gyakorolt környezeti hatásait, a hulladékgazdálkodás menetét és eszközeit, továbbá a zajkibocsátás környezeti hatásait ismerteti, magában foglalva a zajhatásokat és hatásterületeket a kivitelezés és üzemelés időszakában, illetve a távlati időszakban, melyek az építkezésből, és az üzemelésből, illetve a generálódó forgalomból adódnak. Ezen fejezet célja, hogy bemutassa, a tevékenység a kormányrendeletekben megadott betartandó határértékeknek megfelel, illetve, ha a számítások alapján a határérték túllépése feltételezhető, a szaktervezők bevonásával meghatározásra kerül a hatások csökkentésének lehetséges módja és mértéke. Ebben az esetben a javasolt intézkedések is ismertetésre kerülnek a környezetvédelmi tervfejezetben (pl. zajcsillapítás, zajvédőfal, leválasztó berendezés stb.)

Vonatkozó jogszabályok

Szívesen támogatjuk a folyamatok különböző szakaszaiban, és megtaláljuk a vállalatának megfelelő stratégiát!

Kapcsolatfelvétel

Töltse ki az alábbi űrlapot, és csapatunk örömmel segít kérdései, észrevételei kapcsán.

Köszönjük üzenetét! Hamarosan válaszolunk Önnek.