News

Denkstatt Slovensko s.r.o.
Zochova 5
SK-811 03 Bratislava
Tel. č. +421 2 32 335 106
E-mail: office@denkstatt.sk

IČO
46 016 571

Registrácia
Okresný súd Bratislava I

Kompetentná komora (orgán, ktorý udelil povolenie na poskytovanie služieb)

Členstvo v profesionálnej organizácii, ak je poskytovanie služieb regulované

Názov a adresa dozorného orgánu, ktorý vykonáva kontrolu nad poskytovaním služby


IČ DPH
SK2023200872
DIČ
2023200872

Kontaktné údaje, ke môže zákazník získať informácie o službách poskytovaných v Slovenskej republike, príp. zaslať sťažnosť:
Denkstatt Slovensko s.r.o.
Zochova 5
SK-811 03 Bratislava
Tel. č.: +421 2 32 335 106
E-mail: office@denkstatt.sk

Kontaktné údaje poisťovne, s ktorou bola uzavretá poistná zmluva, rozsah poistenia zodpovednosti za škodu spôsobenú poskytovaním služieb a územný dosah tohto poistenia:
Union poisťovňa a.s.
Bajkalská 29/A
813 60 Bratislava
Poistná suma: 10 000 EUR
Územná platnosť: Slovenská republika

Základné imanie/Rozsah splatenia:
5000 € / 5000 €

Všeobecné informácie o cookies:

Ak Denkstatt Slovensko s.r.o. poskytuje služby zákazníkom:
Spoločnosť je povinná informovať spotrebiteľov o možnosti urovnať spory prostredníctvom alternatívneho rámca riešenia sporov a na svojej webovej stránke zverejniť odkaz na alternatívnu platformu na riešenie sporov.