Industries
Denkstattt Illus Mobile 04

Финансови институции

Изправени пред мега-тенденции като промени в климата, изчерпаеми природни ресурси, нарастваща урбанизация и мигрираща популация, киберпрестъпни епидемии, напредък в роботиката и изкуствения интелект, изменения в трудовия пазар, бизнес моделите на финансовите институции срещат редица затруднения. Като резултат се появяват нови регулаторни и управленски режими, както и нови пазарни възможности. Оценяването на социалните рискове и тези, свързани с околната среда, може да направи по-стабилни финансовите институции и услугите, които те предлагат. Разпознаването на възможности за развитието на иновативни продукти в нови сфери, свързани с устойчивостта, е двигателят на финансовите институции, който им позволява да се откроят от своите конкуренти, да подобрят репутацията си и да привлекат нов капитал. Примери за това са възобновяемата енергия, енергийната ефективност, по-чистото производство и продукти, устойчивите вериги на доставките. Управлението на социалните възможности и рискове, както и тези, свързани с околната среда, ще позволи на финансовите институции да увеличат своята прозрачност и да създадат дълготрайни ползи за техния бизнес.

Какво Ви предлагаме

  • Разработването на нови бизнес модели, предлагащи устойчиви възможности
  • Оценяване на социални рискове и на рисковете, свързани с околната среда
  • Разработката на иновативни и устойчиви услуги / продукти
  • Най-напредничави решения по отношение на докладването и комуникациите в сферата на устойчивото развитие

 

Нашите услуги

Работата по устойчивостта трябва да е интегрирана в цялостното развитие на бизнеса. Това изисква познания за това как да се определят конкретните теми за устойчивост, важни за всяка организация, как те са свързани с други бизнес процеси, както и как да ги управлявате по начин, който е в съответствие с цялостната фирмена стратегия. Вижте повече за тези възможности тук – Устойчиво управление и докладване
Устойчивото, отговорно и с определени въздействия инвестиране (SRI) се превърна във феномен. Това е инвестиционна дисциплина, която разглежда критериите за екологично, социално и корпоративно управление (ESG), което генерира дългосрочна конкурентна финансова възвращаемост и положително въздействие върху обществото. Докладът на Американския финансов фонд SIF от 2016 г. за инвестиционните тенденции в САЩ по отношение на устойчивост, отговорност и въздействия показва, че повече от един на всеки пет долара под професионално управление в Съединените щати (8,72 трилиона долара или повече) е инвестиран съгласно стратегиите на SRI. Точно както няма единен подход към SRI, няма и един термин, който да го опише. В зависимост от акцента си, инвеститорите използват етикети като инвестиране в общността, етично инвестиране, зелено инвестиране и др.
Дейността на компаниите или отделни техни проекти е свързана с конкретни ползи за икономиката и обществото, които често биват пренебрегвани или недооценени от различни групи заинтересовани страни. Целта на тази услуга е да даде количествено измерение на тези ползи.

Реализирани проекти

  • Обучения за устойчиво управление на екологичните въздействия за няколко финансови институции: Българо-американска кредитна банка, Пощенска Банка, Уникредит Булбанк и БулИнс.
denkstatt Einzelillus 8

 

Нашите клиенти

Unicredit Erste Group Raiffeisen Group Volksbanken

VBV 3420 gmbH, Smart City Aspern Value One, real estate development


 

За контакти

Боян Рашев boyan.rashev@denkstatt.bg

Климентина Рашева klimentina.rasheva@denkstatt.bg

Следва: Енергия