Industries
Denkstattt Illus Mobile 04

Химическа индустрия и пластмаси

Химическата индустрия и пластмасите са сред водещите сектори в Европа. Тук са включени различни индустрии като: нефтохимикали, неорганични базови химикали, потребителски химикали, полимери, торове, промишлени газове, както и специализирани химикали. Сред големите индустриални потребители на химикали са секторите като: гуми и пластмаси, строителство, целулоза и хартия, както и автомобилната индустрия. Макар да е успешна икономически, химическата индустрия е поставена пред големи предизвикателства, свързани със законодателно съответствие като регламента REACH, хранителната и потребителската безопасност, както и Европейския Пакет за кръгова икономика, особено във връзка с пластмасите. Настоящите усилия за справяне с климатичните промени, особено след Парижкото споразумение, ще доведат до по-амбициозни политически цели и може би до предстоящи данъци за въглеродните емисии. В тази връзка доброволните схеми като инициативата “Responsible Care” или SusChem (устойчива химия) трябва да бъдат адекватно адаптирани. Морските отпадъци и специфичните рискове, свързани с храните и безопасността на потребителите, са другите теми, които са критични за този бизнес, защото често се реагира емоционално, а не толкова базирано на факти. Тези теми са с изключително силно влияние върху имиджа на компаниите. В тази връзка от голямо значение е използването на независими източници за изследвания и проучвания, както и правилното комуникиране на постигнати резултати и въздействия от страна на компаниите.

Какво Ви предлагаме

denkstatt предлага услуги в подкрепа на оценка на въздействията върху околната среда и отчитането по различни стандарти като Carbon Disclosure Project, Science-based targets или GRI. Използваната широка гама от методи и инструменти за оценка, ни позволява обективно сравнение на продукти и материали, включително тяхното използване и аспектите, засягащи излизането им от употреба. В допълнение, услугите ни включват и приравняване на целите за устойчиво развитие на ООН в контекста на химическата индустрия.


 

Нашите услуги

Измерването на ефективността с подходящи показатели е задължителен елемент от програмата за устойчивост на всяка компания. Измерването на отпечатъците от дейността на компанията или на предлаганите продукти в конкретен екологичен и икономически контекст са сред важните фактори за устойчивото развитие. Повече за тези възможности вижте тук
Работата по устойчивостта трябва да е интегрирана в цялостното развитие на бизнеса. Това изисква познания за това как да се определят конкретните теми за устойчивост, важни за всяка организация, как те са свързани с други бизнес процеси, както и как да ги управлявате по начин, който е в съответствие с цялостната фирмена стратегия. Вижте повече за този тип услуги
Пакетът за Кръгова икономика на ЕС може да се разглежда не само като предизвикателство, но и като възможност. В този смисъл, разработването и прилагането на стратегия за ресурсна ефективност може да помогне както за пълно съобразяване с приложимото законодателство, така и за придобиване на определено пазарно предимство. Експертите ни, извършващи услуги в сферата на кръговата икономика, притежават разнообразен опит (в различни индустрии и държави), свързан с ефективното управление на различни видове материални потоци и отпадъци. Повече за тези възможности вижте тук
Морските отпадъци са комплексен глобален проблем, който оказва значително отрицателно въздействие върху околната среда, обществото и икономиката. На този проблем се обръща все по-голямо внимание във всички сфери на нашето общество – публична, научна, в производството и политиката. Въпреки това, все още съществуват доста неясноти по отношение на обхвата и мащаба на въздействието на морските отпадъци. Възможните решения включват разнообразни мерки и дейности като почистване, подобряване управлението на отпадъците, информационни кампании, иновации в производството и др. Ние помагаме на бизнеса да действа отговорно и да прилага мерки, които биха намалили и предотвратили превръщането на отпадъците от тяхното производство и/или употреба в морски отпадъци. Също така, ние консултираме отговорните институции относно адекватни промени в наличните политики и инструменти, които биха могли да бъдат част от решението за справяне с морските отпадъци. Действията, насочени към превенция на отпадъците, са най-ефективни и винаги трябва да бъдат предпочитани пред събирането, рециклирането и възстановяването.
„Горещите точки“ при управлението на веригата за доставки вече далеч не се изчерпват с разходно-ориентираните решения. Устойчивото снабдяване и преглед на рисковете, екологичното и социалното въздействие, правата на човека, корупцията, устойчивият транспорт – това са теми, които трябва да се управляват и изискват цялостен поглед върху веригата за доставки. Нашата експертиза може да Ви помогне не само при определяне на веригата на доставка и hotspots, но и за създаване на програми, въвеждане на стандарти.
Въведени от нас, системите за управление на качеството, околната среда и енергията, базирани на международните стандарти ISO 9001, 14001 и 50001, са целесъобразни и практични. Ние разбираме бизнеса Ви и се водим от него при въвеждането на подобна система, вместо обратното – да адаптираме процесите спрямо стандарта. Резултатът е добра основа за интегрирано, устойчиво управление и постигане на резултати.

Реализирани проекти

  • Сравнителна оценка на жизнения цикъл (LCA) за пластмаси и алтернативни продукти във всеки пазарен сектор като опаковане, строителство, автомобилостроене, електричество и земеделие. Данните и фактите, използващи методологията за оценка на жизнения цикъл, предоставиха силна подкрепа за въвеждането на устройства за опаковане на яйца, произведени от PET материал за рециклиране на пазарите в САЩ, Великобритания и Австрия (Ovotherm GmbH)
  • Разнообразни проекти относно начина, по който опаковките предотвратяват загубата на храна
  • Оптимизиране и стратегическо консултиране на система за оползотворяване на опаковки в Австрия за Altstoff Recycling Austria AG (ARA)
  • Многобройни въглеродни отпечатъци за продукти като кенове, бутилки, лепила и други материали
  • Мониторинг на Австрийската програма за устойчиво развитие за опаковки за напитки през последните десет години
  • Изчисляване на въглеродния отпечатък на 3 продукта от химическата промишленост на Borealis/AMI: меламин, азотен тор и каталитична добавка AdBlue
  • Изчисляване на въглеродния отпечатък на силиконовата индустрия (European Silicones Centre)
denkstatt Einzelillus 8

 

Нашите клиенти

AGVU Alpla Borealis DSM Kwizda Lenzing Sabic

Edana (International association for the nonwovens and related industries) Global Silicones Council Greiner Holding Henkel Plastics Europe  


 

За контакти

Николай Михайлов nikolay.mihaylov@denkstatt.bg Боян Рашев boyan.rashev@denkstatt.bg

Следва: Недвижими имоти