Denkstatt Images 0000s 0006 04
Denkstattt Illus Mobile 04

Минна индустрия

От пътища до сгради и от сателити до компютри, минната индустрия е всеобщ източник на материали за много видове сектори. Икономическото й значение е заложено и в добавената стойност, която носи на общността чрез инвестициите в хора и инфраструктура, чрез работните места, които осигурява в редица сектори, а и чрез данъците, които отиват в държавния бюджет.
Минната индустрия е задвижвана от фундаменталната нужда на човека за развитие. Тази индустрия обаче оставя значителен отпечатък на околната среда, поради което често бива критикувана.  Подтикната от този натиск, днешната минна индустрия има дългогодишен опит в интегрирането на иновативни технологични решения, чрез които да максимализира ползите си и да намалява разходите и рисковете. Въпреки това, минната индустрия все още страда от унаследения си лош имидж, който често е най-голямото ѝ препятствие при развитието на нови проекти. В съвременната бизнес среда покриването единствено на нужните законодателни изисквания не е достатъчно. Това, което наистина се изисква, е цялостно и устойчиво управление, интегрирането на икономически, социални и екологически аспекти с цел управляването на очакванията на заинтересованите страни и стремежа към съвместното създаване на дългосрочна добавена стойност за всички участващи.


Нашите услуги

Придобиването на нови фирми, проекти, обекти или терени е свързано с определени екологични рискове, които могат да получат съвсем конкретен материален характер. Чрез тази услуга клиентите ни получават подробна информация за екологичното състояние на обекта и могат да остойностят тежестта на екологичните рискове.

Управлението на устойчив бизнес е просто добро управление на бизнес, като се вземат предвид и още аспекти и рискове от контекста – най-често свързани с околната среда и общностите. Развитието на такава способност означава да знаете откъде-докъде се простира „устойчивото“ за Вашия бизнес; да можете да определите свързаните с него теми и да разберете тяхната значимост за компанията и нейните заинтересовани страни; да създадете план за работа, който е част от бизнес процесите Ви.

За да бъдат наистина смислени, ценни и да носят ползи, CSR Политиките на компанията трябва да отразяват корпоративните ценности и среда. Ние можем да Ви помогнем при създаването и развитието на Политиките за корпоративна социална отговорност.

Понякога имате нужда да Ви подкрепим директно при консултациите и диалога със заинтересованите страни. Ползата за Вас е, че знаем как да ги идентифицираме добре и да ги различим от Вашите публики; знаем как да организираме процеса за работа с тях и как да управляваме взаимните очаквания.

Добрата политика за развитие на дадена местна общност произтича от качествен анализ на значимите теми за бизнеса и неговите заинтересовани страни. Това е част от цялостното управление на корпоративната устойчивост. Ключовата задача на тази политика е да позволи на компанията и общността да създадат споделена стойност, като увеличат социалния капитал.

Биологичното разнообразие е един от най-ценните природни ресурси. Нашите услуги Ви помагат да изготвите и приложите план, с който да намалите или изцяло да предотвратите негативните аспекти от своята дейност върху него. Те включват възстановяване на нарушени екосистеми или на лошо поддържани хабитати и изготвяне на програми за устойчиво развитие. Този тип дейности създават ползи не само за околната среда, а и за Вашия бизнес и обществеността.

Парите не са всичко важно. Всичко важно обаче има стойност, а стойността в бизнес контекст най-често се измерва под формата на пари. Това представлява парадокс; понеже бизнесът най-често говори в езика на парите, нещата които повечето от нас ценят най-често – здравата околна среда, здравите връзки с хората, здравото общество – остават невидими за взимащите бизнес решения и инвеститорите.

Въпреки това, този проблем сам по себе си не е невидим. Бизнесът припознава нуждата да разбира стойността извън чисто финансовото. Подходът Sustainability accounting цели да преодолее бездната между бизнеса и истински важните неща. Използвайки най-добрите подходи от природните науки и икономиката, можем да изразим нефинансовата стойност в езика на парите, давайки възможност на бизнеса по-лесно да интегрира своята дейност с истинските важни за него неща.

Подходът Sustainability accounting се основава на Протоколите за Природен и Социален Капитал – разработени в партньорство с академичните среди и неправителствени организации – от бизнеса, за бизнеса. Чрез протоколите, бизнесът може да направи невидимото видимо.

Дейността на компаниите или отделни техни проекти е свързана с конкретни ползи за икономиката и обществото, които често биват пренебрегвани или недооценени от различни групи заинтересовани страни. Целта на тази услуга е да даде количествено измерение на тези ползи.

Оценяваме въздействията върху околната среда на Вашите продукти и услуги и ги сравняваме с бенчмарк стойности в бранша. Резултатите показват настоящото положение, което Ви дава основа за решение как да развивате продуктите и услугите си. Също така Ви помагаме да комуникирате екологичното си представяне, чрез декларации за екологично въздействие, получаване на еко-етикети и изготвяне на специфични казуси.

Повече за тези услуги вижте тук 

Реализирани проекти

Асарел-Инвестмънт АД

 • Анализ на екологичните рискове, свързани с реализация на 3 минни проекта, с цел дефиниране на инвестиционен интерес


Асарел-Медет АД

 • Оценка на въздействието на компанията върху устойчивото развитие на община Панагюрище
 • Предварителна оценка на въздействието върху компонентите на околната среда на 7 проучвателни площи и определяне на рисковете при реализация на миннодобивни проекти с цел дефиниране на инвеститорски интерес
 • Оценка на екологичния риск на производството
 • Обучителен цикъл за разширения мениджърски екип на „Асарел-Медет“ АД


Българска минно-геоложка камара

 • Създаване на български стандарт за устойчиво развитие на минерално-суровинната индустрия


Трейс Рисорсиз

 • Стратегически консултант по организационно развитие, управление на околната среда и комуникациите
 • Управление на процеса по консултации със заинтересованите страни по проекта Брезник (2 фази)
 • Изготвяне на Социално-икономическа оценка по проекта Брезник


DPM Крумовград

 • Стратегически консултант по корпоративна устойчивост за DPM Крумовград
 • Изготвяне на План за биологична рекултивация за проекта Крумовград
 • Организация и провеждане на спасително преселване на популациите на сухоземни костенурки от местността Ада Тепе, Крумовград
 • Провеждане на оценка по НАТУРА 2000 по проекта за добив на злато в Крумовград
 • Изготвяне на План за мониторинг на Биоразнообразието за проекта Крумовград
 • Изработване на екологичен и социален план за действие по околна среда и общността според изискванията на ЕБВР
 • Управление на процеса по консултации със заинтересованите страни
 • Изработване план за информиране и процес на консултации на проекта Крумовград според изискванията на ЕБВР
 • Изготвяне на предварителна оценка на съответствието на проект Крумовград с екологичната и социална политика на Европейска банка за възстановяване и развитие
 • Остойностяване на нетното въздействие и устойчива възвръщаемост на инвестициите на проект Крумовград
 • Предварителна инвентаризация на парниковите газове, генерирани при проект Крумовград
 • Проучване за оценка на визуалните въздействия на проект Крумовград
 • Оценка на здравния статус на населението в община Крумовград


DPM Челопеч

 • Стратегически консултант по корпоративна устойчивост за DPM Челопеч
 • Качествена оценка на приноса на DPM Челопеч към развитието на местния бизнес в района на Средногорието
 • Изготвяне на Стратегия за инвестиции в местните общности
 • Въвеждане на софтуер за управление на екологични данни
 • Инвентаризация на емисиите от парникови газове. Разработване и актуализация на План за управление на емисиите
 • Изпълнение на Плана за мониторинг на биоразнообразието, 2012 и 2015 г.
 • Одит на взаимодействието със заинтересованите страни
 • Концепция за изграждането на система за мониторинг на биологичното разнообразие в DPM Челопеч
 • Изготвяне на доклад по околна среда 2004-2013 г.
 • Изготвяне на социално-икономически анализ на регион Средногорие
 • Обучение за корпоративни инвестиции в местните общности за групата DPM
 • Изготвяне на интегриран отчет за приходи и разходи (вкл. екологични и социални въздействия)


Euromax Services

 • Социално-икономическа оценка на проект Трън
denkstatt Einzelillus 8


Нашите клиенти

Дънди Прешъс Металс и дъщерни дружества

„Асарел-Медет“ АД и дъщерни дружества

Българска минно-геоложка камараЗа контакти

Боян Рашев
boyan.rashev@denkstatt.bg

Следва: Ритейл