Industries
Denkstattt Illus Mobile 04

Публичен сектор

Организациите са изправени пред все по-големи очаквания за тяхната роля в обществото. Публичният сектор не е изключение. При него очакванията са за правилно управление на обществените блага и средства, което му поставя изключителна роля и отговорност в съвременното общество.
От международна гледна точка справянето с глобални проблеми засилва нуждата от междугранично сътрудничество. Този глобален контекст добавя допълнителен натиск за правителствата, особено в днешния взаимосвързан свят. Обществените решения трябва да бъдат базирани на твърдо доказани факти и да отговарят на растящото изискване за прозрачност.  Също така, днешният дискурс по темата устойчиво развитие набляга на ролята на местните общини за добри примери в собствената си дейност. Те трябва да бъдат инициатори на устойчивото развитие, търсещи напредничави решения за справяне с настоящи, но и с потенциални бъдещи проблеми.
Въпреки това, общественият сектор често носи бремето на своето минало по отношение на наличните си администрация, умения и инфраструктура. Това все повече изисква не само частични, а и трансформационни решения.  Участието на заинтересованите страни и публично-частните партньорства все повече се разпознават като основен инструмент на промяната, работейки към предоставянето на индивидуализирани решения за по-добра обществена среда.


Нашите услуги

Тази услуга има за цел систематично да идентифицира потенциалните положителни и отрицателни екологични и социални аспекти от въздействието на проекти. Подобна оценка може да помогне за избора на най-добрата налична технология от екологична и социална гледна точка, както и за решението как да се управлява и минимизира отрицателното въздействие.

Целта на тази услуга е да оцени икономическите, екологични и социални последици от инициирането и провеждането на различни политики, планове и проекти. По този начин имате възможност да избегнете решения, които в дългосрочен план могат да доведат до загуба на стойност. Тази оценка е от полза на институции и местната власт за моделиране на ефекта от нови политики или законодателство. Прилага се и от бизнеса, когато става въпрос за големи проекти – осигурява платформа за управление на рисковете за корпоративната стойност. Най-общо се делят на два типа: а) предварителни (ex-ante) оценки, които информират за очакваните последствия и б) последващи (ex-post) оценки, които информират за реалните резултати от изпълнението на някаква политика, програма или проект.

Тези услуги са насочени както към компании, така и местните власти, за да могат те да изградят устойчиви стратегии за опазване на климата и енергийна ефективност. Разработването на План за устойчива енергия включва поставянето на цели и мерки за енергийна ефективност на различните дейности  – в краткосрочен, средносрочен и дългосрочен план.

Стремежът на местната власт за повишаването на енергийната ефективност и използването на възобновяеми енергийни източници на територията на общината са важен фактор за постигането на устойчиво управление и повишаване качеството на живот на населението. С присъединяването си към инициативата Глобалния договор на кметовете (Covenant of Mayors), общините подготвят стратегически документи, в които очертават как възнамеряват да изпълнят своите ангажименти по отношение на енергийната ефективност и изменението на климата. Можем да Ви подкрепим при изготвянето им и определянето на действията, времевите рамки и задачи. От друга страна може да разчитате на нас при изготвянето на докладите за изпълнение, включително и мониторингови инвентаризации на емисиите въглероден диоксид, които се подготвят периодично.

Тази услуга помага на институции, местни власти и компании да оценят и управляват рискове, свързани с екстремни природни явления и бедствия. Използваме научни климатични модели за оценка на уязвимостта и изготвяме планове за адаптация, които са съобразени с нуждата на клиента.

Доброто разбиране за размера и структурата на емисиите от парникови газове помага на всички организации – от национални правителства до местни власти и компании – да отговорят стратегически на нововъзникващи предизвикателства.

Системата за търговия с емисии (СТЕ) на ЕС обхваща само част от тези емисии и средствата за съкращаването им, което означава, че много от възможностите за тяхното реално намаление не са предвидени.

Ние даваме на нашите клиенти нужната подкрепа, за да идентифицират допълнителни възможности за бизнеса си, произтичащи от режима за опазване на климата и да стартират вътрешни процеси на промяна.

Реализирани проекти

Европейска комисия

 • Проучване в подкрепа на оценката на задълженията на държавите-членки за докладване и мониторинг на дейности в областта на околната среда
 • Изграждане на капацитет, програмно развитие и комуникация при данъчното облагане и бюджетната реформа в областта на околната среда
 • Проучване на връзките между биоразнообразието и социо-икономическите приоритети (на държавите от ЕС)
 • Проучване за определяне на държавите-членки в риск от неспазване на съответствието с целите на Рамковата Директива за Отпадъците за 2020
 • Изследване на връзките между икономически сектори, околната среда и политиките за околна среда

Европейска комисия (грант)

 • CLEANSEA – Към чиста незамърсена морска среда чрез научни данни, иновативни инструменти и добро управление (съвместен проект под 7-ма рамкова програма)
 • OPERAs – Оперативни възможности за прилагане на екосистемни изследвания (съвместен проект под 7-ма рамкова програма)
 • WASTEKIT – Проект за идентифициране на процеса на иновации в няколко партньорски региона в сферата на отпадъците (съвместен проект под 7-ма рамкова програма)
 • LUC4C – Промяна на земеползването: оценка на нетното изменение на климата и опции за редуциране на изменението и адаптация (съвместен проект под 7-ма рамкова програма)
 • ICP Europe – Investor Confidence Project: Разработване на протоколи за стандартизиране на осъществяването и документацията на проекти за енергийна ефективност в жилищни и административни сгради с цел улеснен достъп до финансиране (съвместен проект под Хоризонт 2020)
 • I3CP – Industry, Infrastructure & Investor Confidence Project Europe: Разработване на протоколи за стандартизиране на осъществяването и документацията на проекти за енергийна ефективност в промишлени инсталации и инфраструктура с цел улеснен достъп до финансиране (съвместен проект под Хоризонт 2020)

Министерство на околната среда и водите

 • Модериране и фасилитиране на Международна конференция за интегрирано управление на водите, София, май 2012
 • Изготвяне на предварителна оценка на Оперативна програма Околна среда 2014-2020 г.
 • Подкрепа за организиране на 21-ви Европейски Форум по екоиновации – част от Календара на Председателството на Съвета на ЕС през 2018 г. Осигуряване на представянето на българския бизнес

Изпълнителна агенция по околна среда

 • Инвентаризация на националните емисии от парникови газове за 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 г. (сектор Енергия вкл. подсектор Транспорт)
 • Инвентаризация на националните емисии от флуор-съдържащи парникови газове (HFCs, SF6, PFCs) за, 1995-2008, 2009, 2010 г.
 • Преизчисляване на националните емисии от парникови газове за периода 1988-2008 г. (сектор Енергия)
 • Преизчисляване на националните емисии от парникови газове за периода 1988-2008 г. (подсектор Транспорт)
 • Оценка на неопределеността на емисиите на парникови газове за периода 1988-2009 г. за всички сектори чрез използване на метод Монте Карло

Министерство на околната среда на Румъния

 • Инвентаризация на националните емисии на флуор-съдържащи парникови газове (HFCs, SF6, PFCs)

Столична община

 • Инвентаризация на емисии на парникови газове за София 2007-2011 г.
 • Инвентаризация на емисии на парникови газове за София 2015 г.
 • Изготвяне на Стратегия за климатична адаптация
 • Становище от трета страна за качеството на „Програма за качеството на въздуха 2020“

Национална агенция по приходите

 • Въвеждане на Система за управление на околната среда
 • Въвеждане на софтуер за управление на екологични данни

Посолство на Великобритания в София

 • Изработване на доклад по околната среда 2008 г.
 • Изработване на доклад по околната среда 2007 г .
 • Въвеждане на опростена Система за управление на околната среда, следваща принципите на EMAS
 • Обучение за зелени поръчки и изработване на наръчник

 

Посолство на САЩ в София

 • Въвеждане на мерки за енергийна ефективност в сградите на посолството в София
 • Проучване за изискванията за сертифициране по LEED за новата резиденция

Рила Самоков 2004 ООД

 • Стратегически консултант по околна среда и разработване на плана за устойчивото развитие на проекта Супер Боровец и интегрирането на ВЕИ

 

Басейнови дирекции към МОСВ

 • Консултации със заинтересованите страни по Планове за управление на речните басейни в България
denkstatt Einzelillus 8


Нашите клиенти

Европейска комисия
Министерство на околната среда и водите
Изпълнителна агенция по околна среда
Министерство на околната среда на Румъния
Столична община

Посолство на Великобритания в София
Посолство на САЩ в София
Национална агенция по приходите
Басейнови дирекции към МОСВЗа контакти

Боян Рашев
boyan.rashev@denkstatt.bg

Деница Павлова
denitza.pavlova@denkstatt.bg

Следва: Телекомуникации