Industries
Denkstattt Illus Mobile 04

Ритейл

Веригите за търговия на дребно са изправени пред множество нови изисквания – управление на енергията и хладилните системи, на хранителните отпадъци, справедливо заплащане за доставчици и работници, местно и биологично производство, потребление на вода… Всичко това са фактори, които влияят на избора при пазаруването. За да се справи с тези трудности, ритейл секторът трябва да работи в посока гъвкавост и да гради доверие, в посока интегриране на нови технологии, подобряване на енергийната ефективност, но и за подобряване на контакта с потребителите в процеса на покупка. Тъй като супермаркетите са връзката с потребителите, те трябва да засилят вниманието си към проблемите на устойчивостта по цялата верига на доставките. Тези проблеми са свързани с условията на труд и екологичния отпечатък на продуктите.

Какво Ви предлагаме

  • Подобрение на енергийната ефективност на магазини и складове, въвеждане на системи за управление на енергията според изискванията на ISO 50001
  • Подкрепа при изготвяне на доклади за устойчиво развитие
  • Изчисляване на въглероден отпечатък на нива от продукт до цялостна дейност, както и изготвяне на стратегии за тяхното намаляване
  • Консултиране при изготвянето на стратегии за устойчиво развитие и управление
  • Изготвяне на анализи на възвръщаемост на инвестициите за социалната среда
  • Проекти за намаляване на хранителните отпадъци по цялата верига на стойността

Нашите услуги

Управлението на устойчив бизнес е просто добро управление на бизнес, като се вземат предвид и още аспекти и рискове от контекста – най-често свързани с околната среда и общностите. Развитието на такава способност означава да знаете откъде-докъде се простира „устойчивото“ за Вашия бизнес; да можете да определите свързаните с него теми и да разберете тяхната значимост за компанията и нейните заинтересовани страни; да създадете план за работа, който е част от бизнес процесите Ви.

Къде се намира компанията Ви по пътя към икономическа, социална и екологична устойчивост? Защо припознавате за значими и управлявате дадени теми от множеството, припознати като световно значими. Как го правите? Докладът за устойчивост дава равносметка за представянето Ви в тези области, както и очертава бъдещите стъпки. Така компанията публично отговаря на всички интереси и очаквания, с които е свързана и посочва визията си за това кое е смислено в нейната среда. Изработваме докладите спрямо стандарта на Глобалната инициатива за отчетност GRI.

Парите не са всичко важно. Всичко важно обаче има стойност, а стойността в бизнес контекст най-често се измерва под формата на пари. Това представлява парадокс; понеже бизнесът най-често говори в езика на парите, нещата които повечето от нас ценят най-често – здравата околна среда, здравите връзки с хората, здравото общество – остават невидими за взимащите бизнес решения и инвеститорите.

Въпреки това, този проблем сам по себе си не е невидим. Бизнесът припознава нуждата да припознава стойността извън чисто финансовото. Подходът Sustainability accounting цели да преодолее бездната между бизнеса и истински важните неща. Използвайки най-добрите подходи от природните науки и икономиката, можем да изразим нефинансовата стойност в езика на парите, давайки възможност на бизнеса по-лесно да интегрира своята дейност с истинските важни нему неща.

Подходът Sustainability accounting се основава на Протоколите за Природен и Социален Капитал – разработени в партньорство с академичните среди и неправителствени организации – от бизнеса, за бизнеса. Чрез протоколите, бизнесът може да направи невидимото видимо.

Въведени от нас, системите за управление на качеството, околната среда и енергията, базирани на международните стандарти ISO 9001, 14001 и 50001, са целесъобразни и практични. Ние разбираме бизнеса Ви и се водим от него при въвеждането на подобна система, вместо обратното – да адаптираме процесите спрямо стандарта. Резултатът е добра основа за интегрирано, устойчиво управление и постигане на резултати.

Реализирани проекти

  • BILLA  България – Изготвяне на годишните Доклади по корпоративна социална отговорност 2013, 2014, 2015-2016 г.
  • BILLA  България – Въвеждане на система за управление на енергията (ISO 50001)
  • МЕТРО AG – Остойностяване и сравнение на въздействията върху околната среда и обществото на два бизнес модела чрез използване на подхода sustainability accounting
  • JYSK България – Предпроектно проучване за възможностите за използване на ВЕИ в логистичен център
denkstatt Einzelillus 8


Нашите клиенти

denkstatt България:

BILLA Bulgaria
METRO AG
JYSK България

denkstatt Group:

REWE CEE Group
SPAR Group
HOFER KGЗа контакти

Климентина Рашева
klimentina.rasheva@denkstatt.bg

Пенка Коркова
penka.korkova@denkstatt.bg

Следва: Публичен сектор