Industries
Denkstattt Illus Mobile 04

Телекомуникации

Безспорен факт е, че комуникациите и информацията са основна част от нашето всекидневие. Заливани сме от новини и информация в почти всеки миг, а достъпът до тях се е превърнал едва ли не в човешко право. Да сме свързани вече не е само възможност за комуникация, а и възможност за придобиване на нови знания и за получаване на конкурентно предимство. Това превръща телекомуникационния сектор във важен фактор, влияещ на устойчивостта на обществото и икономиката. Компаниите от телекомуникационния сектор стават обект на големи очаквания от различните групи заинтересовани страни.  За тези компании, прозрачността вече е задължителна. Също тъка, от голямо значение е за тях да разбират и успешно да управляват взаимоотношенията си с различните заинтересовани страни.


 

Нашите услуги

Управлението на устойчив бизнес е просто добро управление на бизнес, като се вземат предвид и още аспекти и рискове от контекста – най-често свързани с околната среда и общностите. Развитието на такава способност означава да знаете откъде-докъде се простира „устойчивото“ за Вашия бизнес; да можете да определите свързаните с него теми и да разберете тяхната значимост за компанията и нейните заинтересовани страни; да създадете план за работа, който е част от бизнес процесите Ви.
Къде се намира компанията Ви по пътя към икономическа, социална и екологична устойчивост? Защо припознавате за значими и управлявате дадени теми от множеството, възприети като световно значими. Как го правите? Докладът за устойчивост дава равносметка за представянето Ви в тези области, както и очертава бъдещите стъпки. Така компанията публично отговаря на всички интереси и очаквания, с които е свързана и посочва визията си за това кое е смислено в нейната среда. Изработваме докладите спрямо стандарта на Глобалната инициатива за отчетност GRI.
За да бъдат наистина смислени, ценни и да носят ползи, CSR Политиките на компанията трябва да отразяват корпоративните ценности и среда. Ние можем да Ви помогнем при създаването и развитието на Политиките за корпоративна социална отговорност.
Понякога имате нужда да Ви подкрепим директно при консултациите и диалога със заинтересованите страни. Ползата за Вас е, че знаем как да ги идентифицираме добре и да ги различим от Вашите публики; знаем как да организираме процеса за работа с тях и как да управляваме взаимните очаквания.
Добрата политика за развитие на дадена местна общност произтича от качествен анализ на значимите теми за бизнеса и неговите заинтересовани страни. Това е част от цялостното управление на корпоративната устойчивост. Ключовата задача на тази политика е да позволи на компанията и общността да създадат споделена стойност, като увеличат социалния капитал.
Въведени от нас, системите за управление на качеството, околната среда и енергията, базирани на международните стандарти ISO 9001, 14001 и 50001, са целесъобразни и практични. Ние разбираме бизнеса Ви и се водим от него при въвеждането на подобна система, вместо обратното – да адаптираме процесите спрямо стандарта. Резултатът е добра основа за интегрирано, устойчиво управление и постигане на резултати.
Уеб-базираната платформа дава единен регистър от данни за устойчиво развитие в организацията; намалява риска от допускане на грешки и скъсява времето, нужно за събиране и консолидиране на данни от различни нива в организацията; осигурява прозрачност, ефективност и проследяемост на процеса на управление на данни. Платформата е гъвкава и приспособима към организации с различен контекст и структура на докладване. Софтуерът позволява събирането на първични и финансови данни, свързани с околна среда (електричество, отопление, потребление на гориво, автопарк, полети, външен транспорт, отпадъци, използвани материали, опаковки, вода и др.), както и всякакви социални и икономически параметри.

Реализирани проекти

Telenor България

  • Стратегически консултант по устойчиво развитие
  • Инвентаризация на емисии на парникови газове (Протокол за парникови газове, Обхват 1 и 2)
  • Въвеждане на софтуер за управление на екологични данни
  • Подпомага изготвянето на годишни Доклади по корпоративна отговорност 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 г.
  • Въвеждане на Система за управление на околната среда (ISO 14001) в GLOBUL и Germanos

VIVACOM

  • Изготвяне на годишни Доклади за устойчиво развитие 2014, 2015 г.
  • Изготвяне на първи Интегриран доклад, 2016 г.

Telelink

  • Създаване на база данни за съответствие със законодателството за опазване на околната среда
denkstatt Einzelillus 8

 

Нашите клиенти

Telenor България VIVACOM България Телелинк

Telekom Austria Telenor Hungary Deutsche Telekom 


 

За контакти

Климентина Рашева klimentina.rasheva@denkstatt.bg

Пенка Коркова penka.korkova@denkstatt.bg

Следва: Транспорт и логистика