Телекомуникации

Безспорен факт е, че комуникациите и информацията са основна част от нашето всекидневие. Заливани сме от новини и информация в почти всеки миг, а достъпът до тях се е превърнал едва ли не в човешко право. Да сме свързани вече не е само възможност за комуникация, а и възможност за придобиване на нови знания и за получаване на конкурентно предимство. Това превръща телекомуникационния сектор във важен фактор, влияещ на устойчивостта на обществото и икономиката. Компаниите от телекомуникационния сектор стават обект на големи очаквания от различните групи заинтересовани страни.  За тези компании, прозрачността вече е задължителна. Също тъка, от голямо значение е за тях да разбират и успешно да управляват взаимоотношенията си с различните заинтересовани страни.


 

Нашите услуги

Управлението на устойчив бизнес е просто добро управление на бизнес, като се вземат предвид и още аспекти и рискове от контекста – най-често свързани с околната среда и общностите. Развитието на такава способност означава да знаете откъде-докъде се простира „устойчивото“ за Вашия бизнес; да можете да определите свързаните с него теми и да разберете тяхната значимост за компанията и нейните заинтересовани страни; да създадете план за работа, който е част от бизнес процесите Ви.
Къде се намира компанията Ви по пътя към икономическа, социална и екологична устойчивост? Защо припознавате за значими и управлявате дадени теми от множеството, възприети като световно значими. Как го правите? Докладът за устойчивост дава равносметка за представянето Ви в тези области, както и очертава бъдещите стъпки. Така компанията публично отговаря на всички интереси и очаквания, с които е свързана и посочва визията си за това кое е смислено в нейната среда. Изработваме докладите спрямо стандарта на Глобалната инициатива за отчетност GRI.
За да бъдат наистина смислени, ценни и да носят ползи, CSR Политиките на компанията трябва да отразяват корпоративните ценности и среда. Ние можем да Ви помогнем при създаването и развитието на Политиките за корпоративна социална отговорност.
Понякога имате нужда да Ви подкрепим директно при консултациите и диалога със заинтересованите страни. Ползата за Вас е, че знаем как да ги идентифицираме добре и да ги различим от Вашите публики; знаем как да организираме процеса за работа с тях и как да управляваме взаимните очаквания.
Добрата политика за развитие на дадена местна общност произтича от качествен анализ на значимите теми за бизнеса и неговите заинтересовани страни. Това е част от цялостното управление на корпоративната устойчивост. Ключовата задача на тази политика е да позволи на компанията и общността да създадат споделена стойност, като увеличат социалния капитал.
Въведени от нас, системите за управление на качеството, околната среда и енергията, базирани на международните стандарти ISO 9001, 14001 и 50001, са целесъобразни и практични. Ние разбираме бизнеса Ви и се водим от него при въвеждането на подобна система, вместо обратното – да адаптираме процесите спрямо стандарта. Резултатът е добра основа за интегрирано, устойчиво управление и постигане на резултати.
Уеб-базираната платформа дава единен регистър от данни за устойчиво развитие в организацията; намалява риска от допускане на грешки и скъсява времето, нужно за събиране и консолидиране на данни от различни нива в организацията; осигурява прозрачност, ефективност и проследяемост на процеса на управление на данни. Платформата е гъвкава и приспособима към организации с различен контекст и структура на докладване. Софтуерът позволява събирането на първични и финансови данни, свързани с околна среда (електричество, отопление, потребление на гориво, автопарк, полети, външен транспорт, отпадъци, използвани материали, опаковки, вода и др.), както и всякакви социални и икономически параметри.

Реализирани проекти

Telenor България

  • Стратегически консултант по устойчиво развитие
  • Инвентаризация на емисии на парникови газове (Протокол за парникови газове, Обхват 1 и 2)
  • Въвеждане на софтуер за управление на екологични данни
  • Подпомага изготвянето на годишни Доклади по корпоративна отговорност 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 г.
  • Въвеждане на Система за управление на околната среда (ISO 14001) в GLOBUL и Germanos

VIVACOM

  • Изготвяне на годишни Доклади за устойчиво развитие 2014, 2015 г.
  • Изготвяне на първи Интегриран доклад, 2016 г.

Telelink

  • Създаване на база данни за съответствие със законодателството за опазване на околната среда

 

Нашите клиенти

Telenor България VIVACOM България Телелинк

Telekom Austria Telenor Hungary Deutsche Telekom 


 

За контакти

Климентина Рашева klimentina.rasheva@denkstatt.bg

Пенка Коркова penka.korkova@denkstatt.bg

Следва: Транспорт и логистика