Field of interest
Denkstattt Illus Mobile 02

Cirkulárna ekonomika & zdroje

Naše zdroje sú obmedzené a často ťažko dostupné. Nemôžeme si preto dovoliť nimi plytvať a musíme podporovať cirkulárnu ekonomiku, v ktorej je možné opätovné použitie častí výrobku alebo druhotných materiálov. Problematika sa v budúcnosti prejaví v nasledujúcich trendoch:

 • Balíček cirkulárnej ekonomiky Európskej únie v súlade s iniciatívami založenými v USA, ako napríklad Circular Economy 100 nadácie Ellen McArthur
 • Malé plastové častice v potravinovom reťazci a prostredí spolu s problémami, ako je Veľký pacifický kôš (The Great Pacific Garbage Patch)
 • Znižovanie potravinového odpadu
 • Optimalizácia produktov a výrobných procesov z hľadiska využitia zdrojov

V tejto súvislosti je rozhodujúci vývoj riešení  pre použitie vzácnych materiálov alebo materiálov so zníženou dostupnosťou a vývoj udržateľného dodávateľského reťazca. Pre budúci hospodársky úspech je preto podstatná otázka, či je vaša organizácia dostatočne pripravená riešiť otázky cirkulárnej ekonomiky?

Vaše výhody

 • Kompletný pohľad na všetky otázky týkajúce sa riadenia zdrojov od nákladov až po dostupnosť ale aj rizík pozdĺž dodávateľského reťazca.
 • Dlhodobé skúsenosti s organizáciou a optimalizáciou obnovy a využitia obalov – na národnej ale aj celopodnikovej úrovni.
 • Zníženie nákladov vo výrobných procesoch pomocou účtovania nákladov materiálových tokov.
 • Optimalizácia nákladov na riadenie odpadového hospodárstva ako aj optimalizácia regionálnych riešení pre nakladanie s odpadmi.
 • Odpoveď na otázku: Ako je Vaša organizácia zrelá z hľadiska cirkulárnej ekonomiky?


Naše služby

Metódy, ako je účtovanie nákladov materiálových tokov, ekologické mapovanie, analýza nákladov a prínosov alebo analýza nákladov na životné prostredie, transparentne zobrazujú neefektívne využívanie zdrojov. Na základe týchto výsledkov je možné ľahko vypracovať optimalizáciu využívania zdrojov. Jej zavedenie do praxe však môže vyžadovať ďalšie odborné znalosti z odvetvia, ktoré Vám radi poskytneme.

Trvalo udržateľné obstarávanie, ktoré zahŕňa dostupnosť zdrojov a s ňou spojené riziká je nutnosťou a presahuje čisto nákladovo orientované rozhodnutia minulých rokov. Pri vývoji trvalo udržateľného dodávateľského reťazca je preto potrebný prístup, ktorý zohľadňuje aj environmentálne a sociálne dôsledky, ľudské práva, korupciu či kritické materiály alebo udržateľnú dopravu.

Balíček cirkulárnej ekonomiky Európskej únie ale aj aktivity americkej nadácie Ellen McArthur vyžadujú špecifickú podnikovú stratégiu pre cirkulárnu ekonomiku.

Máme dlhodobé skúsenosti v dialógu so zainteresovanými stranami a v rozvoji stratégií na národnej úrovni. Naše skúsenosti vychádzajú z hodnotenia systémov triedenia a recyklácie a nákladovej optimalizácie systémov obnovy obalov či environmentálnej efektívnosti (analýza nákladov a prínosov). Spájame tak odpadové hospodárstvo s používateľmi sekundárnych zdrojov.

Optimalizujeme riešenia pre nakladanie s odpadmi s využitím nástrojov ako je hodnotenie existujúcich riešení, ich praktická realizácia a vypracovanie vhodného iného riešenia z hľadiska optimalizácie nákladov, prijatia zamestnancami alebo obyvateľmi a z hľadiska prínosu pre životné prostredie. Je dôležité vidieť celý obraz lokálnych riešení, napr. či sa za konečnou likvidáciou odpadu nachádzajú spracovateľské technológie alebo len skládkovanie.

Pomocou jedného z najmodernejších systémov v Rakúsku sme na základe dlhodobých skúseností s organizovaním a optimalizáciou systémov na opätovné využitie obalov vyvinuli riešenia na úrovni štátov alebo celých spoločností. Optimalizácia systémov zberu interne v podnikoch a v osídlených oblastiach spolu s optimalizáciou triediarní z hľadiska kapacity, kvality separácie a nákladov vytvára pevný základ pre podporu zákazníkov vo všetkých druhoch riešení opätovného využitia.

V nariadeniach REACH a CLP sa vymedzujú požiadavky na organizácie týkajúce sa nakladania s nebezpečnými chemikáliami. Definujú registráciu, oznamovanie, klasifikáciu a označovanie s cieľom znížiť riziká a pomôcť lepšie pochopiť účinky chemických látok, ktoré spoločnosť používa.

Naše úspechy

 • Pre medzinárodného výrobcu nápojov sme zisťovali údaje o zhodnotení a recyklácii podielov nápojových obalov v 44 krajinách po celom svete. Výpočty analyzovali špecifické národné riešenia pre materiály ako sklo, hliník, oceľ, plasty a ďalšie zlúčeniny.
Denkstattt Illus Mobile 02
 • V medzinárodnej spoločnosti na výrobu nápojov sme v 35 európskych krajinách uskutočnili výskum v oblasti zhodnotenia a recyklácie viacerých obalových materiálov vrátane skla, hliníka, ocele alebo plastov. Tento projekt zahŕňa zhromažďovanie, vyhodnocovanie a opis relevantných údajov a vývoj kontrolovateľného procesu na štandardizáciu aktualizácie údajov v budúcnosti.
 • Pre rakúsky systém zhodnocovania obalov bol podrobne zhodnotený prínos obalov k prevencii vzniku odpadov a zvýšenej efektívnosti využívania zdrojov.
 • Pre rakúsku maloobchodnú skupinu sme znížili náklady na nakladanie s odpadmi pomocou optimalizácie nákladov na jeho likvidáciu odpadu, zvyšovaním povedomia zamestnancov a znížením zvyškových odpadov a biologického odpadu zlepšením separácie odpadu na mieste.
 • Na základe anonymizácie viac ako dvadsaťročných skúseností z podobných projektov sme pre spoločnosť Plastics Europe sumarizovali fakty a kritériá pre trvalo udržateľné nakladanie s plastovými odpadmi.
 • Pre drevospracujúci podnik zo západného Rumunska sme zaviedli metodológiu ekodizajnu počas vývoja nového produktu (koncepcia, princípy, využiteľnosť nástrojov, riadenie projektu).
 • Vykonali sme štúdiu uskutočniteľnosti potenciálu na regeneráciu organického odpadu pre Sofiyska Voda (VEOLIA Water). Vypracovali sme zoznam potenciálnych dodávateľov, ktorí majú záujem poskytovať organický odpad generovaný produkciou a činnosťami klienta, a tiež konzultovali potenciálne problémy s implementáciou projektu.


Naši klienti

The Coca Cola Company
ARA Altstoff Recycling Austria 
SPAR Österreichische Warenhandels AG 

Austrian Federal Ministry of the Environment 
Plastics EuropeKontakty

Ďalej: Dekarbonizácia & obchodné stratégie