Field of interest
Denkstattt Illus Mobile 02

Dekarbonizácia & obchodné stratégie

Dekarbonizácia hospodárstva je v poslednej dobe motivovaná investormi. Tí sa pritom sústreďujú na obe stránky svojich obchodných plánov  a investičných cieľov: Najprv chcú znížiť riziko investovania do podnikov, ktoré sú zastarané, ktoré pracujú proti celosvetovému politickému mainstreamu a proti požiadavkám, ktoré vytvára spoločnosť. Na druhej strane sa chcú angažovať v tých podnikoch, ktoré vykazujú vyšší tým, že využívajú nové technológie, slúžia spoločenským potrebám a poskytujú služby, ktoré si vyžadujú trhy orientované na budúcnosť. Nepochybne existuje množstvo ďalších dôležitých faktorov ovplyvňujúcich obchodné modely, ako je digitalizácia, robotika a demografické zmeny. Čo sa môžeme naučiť v týchto časoch je: ak sa vám nepodarí prispôsobiť vaše podnikanie potrebám trhu v čase, už nebudete súčasťou hry. Práve tu prichádzajú na rad témy udržateľnosti. Veľmi rýchlo ukazujú vývoj potrieb spoločnosti a prestavujú výborný spúšťač pre inovatívne obchodné stratégie. Dekarbonizácia je jedným z takýchto kľúčových tém. Stručne povedané: Aktivujte sa teraz, aby ste v biznise zostali čo najdlhšie.

Vaše výhody

 • atraktivita pre investorov
 • podnikateľský model, ktorý obstojí aj v budúcnosti
 • získanie podnikateľskej výhody pred konkurenciou
 • manažovanie spoločenskej zodpovednosti

 


 

Naše služby

Získajte nové trhy s udržateľnými službami – to je motto. V poslednej dobe boli publikované mnohé knihy o tom, ako nájsť nové obchodné prístupy. Snažíme sa o túto novú realitu s našimi klientmi: novými zákazníkmi, novými hodnotami, novými dostupnými technológiami a novými nákladovými štruktúrami. Sledujeme rôzne dimenzie príležitostí a hľadáme nové obchodné modely.
Prakticky všetky podniky čelia vážnym zmenám vo svojich obchodných modeloch. Či už ide o klientov spôsoby komunikácie, požiadavky svojich zainteresovaných strán – čakajú nás dôležité zmeny. Jedným z kľúčových faktorov je pritom v poslednom čase dekarbonizácia. Vyvinuli sme spôsoby, ako využiť obchodné príležitosti v rámci stratégií dekarbonizácie.
Cieľom tohto procesu je systematické zhodnotenie možných pozitívnych a negatívnych environmentálnych a sociálnych vplyvov projektov v oblasti infraštruktúry – ako napr. ropné polia, potrubia alebo elektrárne. Posúdenia vplyvu na životné prostredie a sociálny dosah môžu pomôcť pri určovaní najlepších dostupných technológií z environmentálneho a sociálneho hľadiska, ako aj pri opatreniach na vylúčenie alebo minimalizáciu negatívnych vplyvov.
Zistenie, či je vaša nehnuteľnosť alebo susediaca krajina či pôda kontaminovaná, môže mať oveľa širšie dôsledky ako len na životné prostredie. Due diligence poskytuje prehľad o minulých a súčasných aktivitách na lokalite spoločnosti a o vplyve neďalekej krajiny a pôdy, ako aj o dokumentovaní environmentálneho stavu – a tým aj o zvyšovaní hodnoty lokality.
Čo je uskutočniteľné? Kde sú hranice projektu? Aké príležitosti a riziká je potrebné zvážiť? Posúdime uskutočniteľnosť vašich projektov z hľadiska ekonomickej efektívnosti, zdrojov a dostupnosti, technológií a časových rámcov. Okrem štúdií uskutočniteľnosti vykonávame aj predbežné štúdie uskutočniteľnosti, ktoré porovnávajú množstvo technických možností.
Vykurovanie a chladenie budov je najväčšia energeticky náročná úloha. Pritom je možné prepnúť na potenciálne čistý zdroj energie: elektrická energia a teplo to životného prostredia/geotermie, ktoré sú v mnohých prípadoch nákladovo neutrálne. Poskytneme vám technickú koncepciu a spoľahlivé riešenie.
Prechod na nízkouhlíkové hospodárstvo je fakt, ktorý signalizuje nielen 195 signatárov Parížskej dohody z roku 2015, ale aj rastúci počet podnikov na celom svete. Ako môžeme zabezpečiť, aby tento prechod spĺňal odporúčania vedcov v oblasti klímy tak, aby sa predišlo najnebezpečnejším vplyvom klimatických zmien, a súčasne zabezpečiť trvalo udržateľný rast podnikov? Účelom iniciatívy zameranej na ciele založené na vedeckých poznatkoch je zabezpečiť zosúladenie firemných cieľov v znižovaní emisií skleníkových plynov s najlepšími dostupnými vedeckými odporúčaniami na obmedzenie globálneho otepľovania nižšie ako 2 stupne Celzia. Prostredníctvom cieľov založených na vedeckých poznatkoch sú spoločnosti poprednými predstaviteľmi prechodu na nízkouhlíkové hospodárstvo. Ciele založené na vedeckých poznatkoch sú iniciatívou CDP, UN Global Compact, WWF a World Resources Institute, v spolupráci s koalíciou We Mean Business. Doteraz ich prijalo viac ako 300 najväčších svetových podnikov prakticky vo všetkých hlavných odvetviach.

CDP (predtým Carbon Disclosure Project) je mimovládna organizácia so sídlom v Londýne iniciovaná investormi a raz ročne zhromažďuje údaje a informácie týkajúce sa klímy a životného prostredia od spoločností pomocou štandardizovaných dotazníkov. Cieľom CDP je pozitívne prispieť k ochrane klímy spracovaním a poskytovaním údajov súvisiacich s klímou. Ako CDP Silver Partner poskytneme radi poradenstvo aj Vašej firme v CDP programoch Climate Change, Water, Forest a Supply Chain.

Naše úspechy

 • MAM
 • Regionalsparbuch
 • One-stop-shop na renováciu namiesto predaja izolačného materiálu
 • Due diligence pre textilný, automobilový a ťažký priemysel v západných a južných oblastiach Rumunska ako požiadavka na nové investície a vyhodnotenie akvizície
Denkstattt Illus Mobile 02
 • Štúdia uskutočniteľnosti pre kompostovacie zariadenie obce Temešvár (RO)
 • Štúdia technickej energetickej účinnosti pre podnik cukrárskeho premysli v západnej časti Rumunska ako súčasť hodnotenia počas akvizičnej fázy
 • Štúdia technickej energetickej účinnosti uskutočnená v módnom obchodnom reťazci v Rumunsku v dôsledku nových energetických predpisov

 

Kontakty

Peter Rakovský peter.rakovsky@denkstatt.sk

Ďalej: Reporting & komunikácia