Field of interest
Denkstattt Illus Mobile 02

Služby pre Smart Urban Management

Rýchla urbanizácia a globalizácia, demografické zmeny a meniaca sa dynamika trhu, klimatické zmeny ako aj regulácia, digitalizácia a inovácie menia mestá a mestské regióny a vytvárajú obrovské výzvy pre obce, developerov, investorov, občanov a iné zainteresované strany.
Dnešné mestá čelia mnohostrannej výzve udržať alebo zlepšiť kvalitu života, zabezpečiť stabilnú infraštruktúru, podporiť hospodárstvo a zároveň čeliť napätým rozpočtom, klimatickým zmenám a rastu populácie. Stúpa tiež tlak na developerov, aby znižovali svoj dopad na životné prostredie a spolupracovali s obcami, projektantmi, poskytovateľmi technológií a občanmi pri vytváraní inteligentných, životaschopných a udržateľných miest.
Rozvoj inteligentných miest je však v prvom rade o ľuďoch, ktorých v spoločnosti denkstatt vidíme  v centre prístupu k inteligentnému mestskému rozvoju. Udržateľné, transdisciplinárne riešenia musia teda kombinovať technologické a sociálne inovácie a zahrnúť občanov ako obyvateľov, používateľov a tvorcov do mestských prostredí.

Urobte s nami dôležité kroky  pre budúci rozvoj našich miest a regiónov.

Vaše výhody

 • Vytvárame dlhodobé hodnoty pre obce, developerov a investorov, vlastníkov nehnuteľností a obyvateľov
 • Podporujeme developerov pri vytváraní lepších a udržateľnejších/lepšie obývateľných projektov
 • chápeme mesta ako systém a vyvíjame interdisciplinárne riešenia pre budovy, energiu, dopravu, infraštruktúru a ďalšie oblasti
 • Zaoberáme sa udržateľnosťou na všetkých úrovniach (budova, okres, mesto a región) a integrujeme potreby rôznych zainteresovaných strán
 • Kombinujeme technologické riešenia so sociálnymi inováciami, angažovanosťou zainteresovaných strán a komunikáciou o udržateľnosti


Naše služby

Znižovanie spotreby energie a zdrojov, ako aj emisií skleníkových plynov je jadrom trvalo udržateľného rozvoja miest. Vzhľadom na Parížsku dohodu o zmene klímy a cieľ 11 trvalo udržateľného rozvoja o trvalo udržateľných mestách a spoločenstvách spolupracuje spoločnosť denkstatt s verejnými a súkromnými zainteresovanými stranami na riešení otázky klimatických zmien, na dosiahnutí ich cieľov v oblasti uhlíka a na prispievaní k rozvoju trvalo udržateľných, inkluzívnych a nízkouhlíkových miest.

Energetická účinnosť, obnoviteľná energia a integrované energetické riešenia vrátane energetického manažmentu a skladovania sú stavebnými kameňmi trvalo udržateľnej a bezpečnej energetickej budúcnosti v mestách.  Naše riešenia integrujú technologické znalosti so sociálnymi inováciami a riešia výzvy výstavby, dopravy, infraštruktúry a iných odvetví na rôznych úrovniach (budovy, okresy, mestá a regióny).

Dodržiavanie medzinárodne uznávaných štandardov pomáha stavebným inžinierom, architektom a majiteľom budov rozvíjať udržateľné budovy, ktoré spĺňajú skúšky environmentálnu aj užívateľskú prívetivosť. Našim klientom ponúkame technické odborné znalosti a skúseností v rôznych fázach projektovania a realizácie projektu. Naše služby zhŕňajú systematické zohľadnenie environmentálnych, ekonomických a sociokultúrnych rozmerov, ako aj certifikáciu udržateľných budov podľa DGNB, TQB, klima:aktiv, LEED a BREEAM.

Podporujeme mestá v hľadaní smart riešení prostredníctvom systémového a interdisciplinárneho prístupu k budovám, energií, doprave, logistike, infraštruktúre a ďalším oblastiam. Stredobodom nášho záujmu je rozvoj stratégie inteligentného mesta (alebo okresu alebo regiónu) s víziou, strategickými cieľmi a realizačnými programami, ako aj systematickou implementáciou, hodnotením a monitorovaním stratégií inteligentných miest.

Politika, administratíva, developeri, stavebné firmy, energetické spoločnosti, poskytovatelia dopravy, firmy a občania/užívatelia mesta sú našimi hlavnými klientmi a partnermi pri vytváraní inteligentných a udržateľných miest. Naše rozsiahle skúsenosti v oblasti komunikácie so zainteresovanými stranami a v oblasti trvalej udržateľnosti nám umožňujú hovoriť ich jazykom a rozvíjať spoločné riešenia.

Obce a verejné služby čelia obrovským výzvam pri vývoji a realizácii nízkouhlíkových koncepcií zásobovania energiou v nových aj existujúcich mestských častiach. Súčasne noví hráči menia energetické trhy inovatívnymi technológiami a obchodnými modelmi. Podporujeme zainteresované strany pri vytváraní koncepcií dodávok energie s nízkymi emisiami uhlíka prostredníctvom vývoja trvalo udržateľných a holistických riešení a využívaním nových technológií a vývoja na trhu.

Pri vytváraní správ o trvalej udržateľnosti musíte za svoje materiálne témy uviesť určité údaje. Tieto ukazovatele pomáhajú zabezpečiť hmatateľný význam udržateľnosti, stanoviť konkrétne ciele a sledovať pokrok a procesy zmeny. Umožňujú ľahšie zohľadňovať ďalšie faktory okrem tých, ktoré sú merané konvenčnými ukazovateľmi finančných výsledkov – aspekty, ktoré sú tiež dôležité pre Váš obchodný úspech a prínos pre spoločnosť.
Nastavenie správnych indikátorov a meraní sa nevykonáva za jeden deň. Je to proces, pri ktorom je nevyhnutný systém, ak  má byť prechod k trvalo udržateľným postupom viac ako jednorazová záležitosť. Aby bola udržateľnosť trvalou súčasťou operácií Vašej spoločnosti, musíte systematicky riešiť príslušné problémy. Kľúčom k úspechu je pritom minimalizácia rizík a prijatie opatrení na využitie potenciálnej pridanej hodnoty v zmysle trojitej zodpovednosti (ekonomická, ekologická a spoločenská).

SEAP/SECAP je strategický dokument, v ktorom signatárska obec uvádza, ako má v úmysle dosiahnuť svoje záväzky týkajúce sa energetickej účinnosti a klimatických zmien. Definuje opatrenia na zmiernenie a adaptáciu na dosiahnutie cieľov spolu s časovými rámcami a určenými povinnosťami.

Cieľom je identifikovať a rozvíjať opatrenia na zlepšenie kvality života v miestnych komunitách v krátkodobom, strednodobom a dlhodobom horizonte, a tým zabezpečiť ich prosperitu, ochranu životného prostredia a sociálnu súdržnosť. Je dôležité budovať pružnosť medzi mestskou správou a samotným mestom ako základom najdôležitejších investícií na úrovni miest.

Naše úspechy

 • Rozvoj okolia železničnej stanice v rakúskom meste Amstetten
 • Smernice pre udržateľnosť pre mestskú časť Viedne Viertel Zwei Plus
 • Smernice pre udržateľnosť pre mestskú časť Viedne Seestadt Aspern
 • Hodnotenie kritérií kvality a nástrojov pre mestskú časť Viedne Seestadt Aspern
 • Monitorovanie mestskej časti Viedne Seestadt Aspern
 • Smart.Monitor
 • Stratégia udržateľnosti pre spoločnosť BUWOG
 • Udržateľná logistika 2030 + Dolné Rakúsko – Viedeň
Denkstattt Illus Mobile 02
 • Projekt dôvery investorov (ICP) Europe for buildings
 • DGNB certifikácia trvalej udržateľnosti pre objekt ERSTE Campus
 • Zelená stratégia pre rumunské mesto Arad
 • Klimatická stratégia pre rumunské mesto Timisoara
 • Stratégia trvalo udržateľného rozvoja v rumunskom regióne Resita
 • Vývoj SEAP pre 15 obcí v Rumunsku
 • Inventarizácia emisií skleníkových plynov mesta Sofie 2007-2011 a 2015
 • Vypracovanie stratégie prispôsobenia sa klimatickým zmenám mesta Sofie
 • Vyhlásenie tretej strany o Programe kvality ovzdušia 2020 v Sofii

Naši klienti

Mesto Viedeň
3420 Aspern Development 
Viertel Zwei Entwicklung GmbH
Hospodárska komora Dolného Rakúska
Hospodárska komora Viedne
ÖBB Immobilienmanagement GmbH
Industriegebiet Liesing

ERSTE Group Immorent
BUWOG AG
Dolné Rakúsko
Mesto Timisoara
Mesto Arad
Mesto Resita
Mesto Lugoj
Okres SofiaKontakty

Ďalej: Softvérové riešenia pre BOZP & udržateľnosť