Field of interest
Denkstattt Illus Mobile 02

Systémy riadenia & súlad s legislatívou

Systémy riadenia pomáhajú organizáciám definovať svoje firemné ciele a stratégie a implementovať transparentné procesy a zodpovednosti. Medzi najbežnejšie normy medzinárodného systému riadenia patrí ISO 9001 pre kvalitu, ISO 50001 pre energetiku, ISO 14001/EMAS pre životné prostredie a ISO 45001 pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci.
Spoločnosť denkstatt podporuje analýzu kontextu organizácií a určuje, ktoré budúce trendy a zmeny ako zmena klímy, nulový odpad, priemysel 4.0 alebo elektronická mobilita ovplyvnia vaše podnikanie. V súvislosti s tým vám pomôžeme zistiť možné príležitosti alebo riziká, definovať, kto sú kľúčové zainteresované strany a aké očakávania majú. Týmto spôsobom poskytujeme vysoko kvalitné nástroje pre rôzne štandardné požiadavky na podporu implementácie a relevantných procesov.
Náš nástroj „denxpert legal“ pokrýva problematiku dodržiavania právnych predpisov. Poskytujeme registre právnych predpisov v oblasti životného prostredia, energetiky a bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ktoré sa aktualizujeme v pravidelných intervaloch. Vďaka tomuto riešeniu môžu klienti vytvárať svoje individuálne registre práv a povolení a zabezpečiť ich dodržiavanie právnych predpisov.

Vaše výhody

 • Integrovaný, holistický a na mieru šitý prístup k integrovaným systémom riadenia energetiky, životného prostredia, kvality a ochrany zdravia a bezpečnosti
 • Veľké skúsenosti s implementáciou systémov riadenia na mieste alebo na firemnej úrovni s viac ako 150 úspešnými projektmi na celom svete
 • Presné riadenie projektov pre efektívnu podporu zákazníkov
 • Nástroje na úsporu času na efektívne vykonávanie dodržiavania právnych predpisov


Naše služby

Máme viac ako 20 rokov skúseností s integrovaním systémov riadenia v podnikoch a iných organizáciách vo všetkých priemyselných odvetviach. Kľúčom k zabezpečeniu širokej akceptácie a úspešnosti integračného procesu je zapojenie zamestnancov na všetkých úrovniach. Naše portfólio služieb sa pohybuje od kvality (napr. ISO 9001: 2008) a životného prostredia (ISO 14001: 2004 a EMAS) po zdravie a bezpečnosť (OHSAS 18001 a SCC) a ďalšie systémy.

Môžete profitovať z ochrany životného prostredia. Proaktívne opatrenia na ochranu životného prostredia, ktoré tvoria náš program Ekoprofit, prinášajú priemerné úspory okolo 50 000 EUR za rok a spoločnosť. Prvým krokom je vypracovanie environmentálnej súvahy na analýzu vašej súčasnej environmentálnej výkonnosti. Tá poskytuje základ pre stanovenie environmentálnych cieľov a mapovanie konkrétnych opatrení na zlepšenie vášho záznamu o udržateľnosti. Poskytovanie potrebných školení a kvalifikácie vašim zamestnancom v oblasti životného prostredia je ďalším aspektom programu a kľúčovým faktorom úspechu pri implementácii a monitorovaní. Podniky s certifikáciou Ekoprofit dostávajú aj služby podpory PR.

Rýchla a primeraná reakcia na zmeny je hlavným zdrojom konkurenčnej výhody. Ak sú audity správne implementované, sú jedným z najefektívnejších nástrojov na identifikáciu potenciálnych zlepšení v rôznych aspektoch vašej organizácie – od kvality, životného prostredia a bezpečnosti a ochrany zdravia až po právne záležitosti a riziká. Audity zahŕňajú využívanie externej spätnej väzby na vypracovanie spoločných riešení a zvýraznenie možností zlepšenia a poskytujú tak cenné vstupy na implementáciu projektov.

Dodržiavanie právnych predpisov je nevyhnutné pre každú firmu. Pomôžeme vašej spoločnosti plniť svoje záväzky a súčasne udržiavať potrebné zdroje na minime. Zameriavame sa okrem iného na právne záväzky v oblasti životného prostredia, zdravia, bezpečnosti a energetiky. Ďalej „denxpert Legal“

Často vyžaduje rozsiahlu dokumentáciu. Pomáhame firmám rozvíjať dokumentáciu požadovanú úradmi o environmentálnych povoleniach a pomáhame im prekonať administratívne prekážky.

Opakovanie je matka múdrosti. Naše starostlivo zamerané tréningové moduly pomáhajú vám a vašim zamestnancom zabezpečiť, aby ste pochopili všetky potrebné pravidlá a predpisy a využili  potrebné metódy a nástroje. Ponúkame celú škálu vzdelávacích kurzov: Školenie audítorov, Školenie manažérov podnikových procesov, Školenie CSR, Školenie manažérskych systémov

Ponúkame integráciu systémov riadenia kvality, životného prostredia a energetiky na základe medzinárodných noriem ISO 9001, 14001 a 50001. Pri ich integrácii sa ubezpečujeme, že sú praktické a cielené. Chápeme Vašu firmu a prispôsobujeme sa jej pri integrácii takéhoto systému, namiesto bežnej praxe adaptácie existujúcich procesov na štandard. Výsledok je dobrým základom integrovaného udržateľného riadenia a dosahovania výsledkov.

Trvalo udržateľné obstarávanie, ktoré zahŕňa dostupnosť zdrojov a s ňou spojené riziká je nutnosťou a presahuje čisto nákladovo orientované rozhodnutia minulých rokov. Pri vývoji trvalo udržateľného dodávateľského reťazca je preto potrebný prístup, ktorý zohľadňuje aj environmentálne a sociálne dôsledky, ľudské práva, korupciu či kritické materiály alebo udržateľnú dopravu.

Akvizície nových firiem, projektov a lokalít súvisia aj s určitými environmentálnymi rizikami, ktoré môžu mať veľmi konkrétne materiálne dôsledky. Prostredníctvom tejto služby dostávajú naši klienti podrobné informácie o stave životného prostredia svojich lokalít a môžu vyhodnotiť zaťaženie environmentálnych rizík.

Naše služby hodnotenia rizík posudzujú normy bezpečnosti a ochrany zdravia vo Vašej organizácii.

Podnikom poskytujeme podporu, ktorú potrebujú na zavedenie systému správy energie ISO 50001: 2011. Patrí sem aj pomoc pri vývoji procesov, pri vykonávaní energetických auditov, pri zavádzaní systému riadenia a pri získavaní certifikácie od nezávislého certifikačného orgánu. Efektívne systémy riadenia energií sú kľúčom k zlepšeniu energetickej výkonnosti vášho podniku, zníženiu spotreby a zníženiu nákladov.

Naše úspechy

 • Zavedenie ISO 14001 v UniCredit Bank Austria
 • Zavedenie ISO 14001 a OHSAS 18001 v Primetals v piatich krajinách (predtým Siemens VAI)
 • Zavedenie EMAS pre Vienna Airport
 • Zavedenie ISO 9001, ISO 14001 a OHSAS 18001 v najlepšej Zoo v Európe
 • Zavedenie ISO 50001 pre skupinu REWE v Rakúsku, Bulharsku, Českej republike, Chorvátsku, Maďarsku, Litve, Rumunsku, Slovensku a Taliansku
Denkstattt Illus Mobile 02
 • Zavedenie ISO 50000  v štyroch obciach v Rumunsku (Sannicolau-Mare, Lugoj, Resita and Ineu)
 • Vypracovanie dokumentov na environmentálne povolenie prevádzku chemického , ťažkého a potravinárskeho priemyslu v Rumunsku
 • Vykonávanie auditov zhody pre implementáciu ISO 9001: 2015 a ISO 14001: 2015 pre prevádzku chemického priemyslu v Rumunsku
 • Vykonávanie dodržiavania právnych predpisov týkajúcich sa životného prostredia pre oblasť v Moldavsku, rôzne automobilové lokality a nákupné centrá v Rumunsku
 • Vypracovanie dokumentov o environmentálnom povolení pre lokality chemického, ťažkého a potravinárskeho priemyslu v Rumunsku
 • Vykonávanie auditov zhody pre implementáciu ISO 9001: 2015 a ISO 14001: 2015 pre lokalitu chemického priemyslu v Rumunsku
 • Vykonanie auditu dodržiavania právnych predpisov v oblasti životného prostredia a zdravia a bezpečnosti pri práci v Moldavsku, rôznych automobilových lokalitách a nákupných centrách v Rumunsku
 • Vykonávanie auditu bezpečnosti potravín pre syrárskú spoločnosť v západnej časti Rumunska
 • Implementácia systému environmentálneho manažérstva (ISO 14001) v spoločnosti Telenor Bulgaria
 • Prechod na novú verziu systému riadenia kvality (ISO 9 001: 2015) v spoločnosti Globulinks Bulgaria
 • Implementácia systému riadenia energetiky (ISO 50001) – Svet Stamboliyski, Bulharsko
 • Podpora pri dosahovaní úrovne leteckej akreditácie na letiskách 2 – Sofia Airport, Bulharsko

Naši klienti

Aspöck
TCG
Unitec

VERBUND
EVN

Wien Energie
UNI CREDIT
VBV
REWE International
HOFER KG

PRIMETALS
TCG
UNITECH
Sattler GmbH
Schneider ElectricKontakty

Ďalej: Trvalo udržateľné investície