Field of interest

Uhlíková stopa & posudzovanie životného cyklu (LCA)

Spoločnosť denkstatt sa špecializuje na posudzovanie životného prostredia, od merania uhlíkových stôp po servis a hodnotenie špecifického životného cyklu pre daný  produkt. Vypočítame a pomôžeme Vám pochopiť Vašu uhlíkovú, vodnú alebo environmentálnu stopu.
Bez ohľadu na to, čo hľadáte, či ide o spoločné posúdenie komunikácie so svojimi zainteresovanými stranami alebo špecifické hodnotenie pre daný produkt s cieľom získania konkurenčnej výhody, našim odborníkom môžete dôverovať a naplniť tak Vaše potreby.

Vaše výhody

 • Zníženie nákladov
 • Zvýšenie príjmov
 • Získanie konkurenčnej výhody
 • Zlepšenie obrazu vašej spoločnosti
 • Dodržiavanie existujúcich a nadchádzajúce predpisy
 • Zabezpečenie nepretržitého podnikania
 • Prilákanie špičkových talentov
Denkstattt Illus Mobile 02


Naše služby

CCF opisuje celkové množstvo skleníkových plynov produkovaných priamo a nepriamo prostredníctvom činností a aktivít spoločnosti. Je to ideálny nástroj na zisťovanie neefektívnosti, na komunikáciu úsilia o zlepšenie, stanovenie cieľov a optimalizáciu klimatických výsledkov Vašej organizácie.

PCF vyjadruje celkové množstvo skleníkových plynov spôsobené priamo a nepriamo výrobkom počas jeho životného cyklu v ekvivalentoch CO2. Je meradlom klimatického výkonu výrobku a slúži ako skvelý komunikačný nástroj ale aj ako základ pre zlepšenia.

Metóda LCA identifikuje celkové vplyvy na životné prostredie spôsobené produktom priamo a nepriamo počas celého jeho životného cyklu a vyjadruje ho v kategóriách dosahov, ako je napríklad potenciál tvorby eutrofizácie a potenciál vytvárania fotochemického oxidu. Metóda LCA ide nad rámec merania uhlíkovej stopy a môže Vám pomôcť lepšie pochopiť dopad Vášho konkrétneho produktu na životné prostredie, od globálnej až po lokálnu úroveň.
Na základe LCA môžeme vypracovať Vyhlásenie o environmentálnom produkte, aby sme oznámili výsledky v štruktúrovanom formáte.

Vodná stopa je mierou vášho využitia sladkej vody v množstve vody spotrebovanej a / alebo znečistenej. Vodná stopa zahŕňa vodu, ktorú používate priamo (napríklad z vodovodu) a nepriamo (napríklad na výrobu potravín, výrobu energie). Voda je často prehliadnutým kritickým zdrojom v mnohých priemyselných odvetviach a hodnotenie vašej vodnej stopy je rozhodujúcim prvým krokom pri hodnotení vašich rizík a príležitostí.

Identifikuje problémy, ktorým sa potrebujete venovať a na ktoré potrebujete zamerať svoje úsilie čo najskôr.

Ako spolupracujete so svojimi zainteresovanými stranami? Ako môžete zistiť, čo vaši zákazníci, dodávatelia, zamestnanci a susedia očakávajú alebo chcú od Vás a čo nechcú? Ako môžete využiť vedomosti Vašich zainteresovaných strán na vytvorenie pridanej hodnoty pre každého, kto má podiel vo Vašom podniku? Ponúkame podporu, ktorú potrebujete na implementáciu systému riadenia zúčastnených strán, vrátane pomoci pri definovaní problémov a cieľov a navrhovaní procesu komunikácie s príslušnými subjektmi.

Environmentálne vyhlásenia o výrobkoch (Environmental Product Declaration) a environmentálne značky pomáhajú zákazníkom a klientom pri ich rozhodovaní, keďže environmentálny výkon sa stáva rozhodujúcim faktorom pri porovnávaní environmentálnych vyhlásení o výrobkoch. Sú obzvlášť rozšírené v stavebníctve, kde mnohé tendre vyžadujú predkladanie environmentálnych informácií v tomto štandardizovanom formáte.

Štandardný výkaz ziskov a strát môže byť väčší a lepší. Každá spoločnosť má špecifické vplyvy na prírodný a sociálny kapitál, ktorý zostáva skrytý pre investorov a akcionárov. Integráciou týchto vplyvov do výkazu ziskov a strát sme schopní kvantifikovať čistý vplyv Vášho podniku na spoločnosť ako celok. To zahŕňa aj hodnotu, ktorú spoločnosť vytvára nad  rámec čistého zisku a pomáha  pri posudzovaní skrytých rizík a príležitostí a umožňuje sledovanie a komunikáciu ďalších pokrokov.

Ciele založené na vedeckých poznatkoch sú iniciatívou CDP, WIR, UN Global Compact a WWF a smerujú k definícií podnikových cieľov trvalej udržateľnosti, ktoré sú v súlade s Parížskou dohodou o klíme. Podporíme Vás pri tvorbe a predkladaní vhodných cieľov trvalej udržateľnosti.

Náklady na životný cyklus používame na podporu predajného procesu našich klientov – porovnávame počiatočnú investíciu s očakávanými úsporami počas životného cyklu z ekonomického i environmentálneho hľadiska. Na tento účel vyvíjame na mieru šité nástroje, ktoré umožňujú porovnávanie medzi produktovými modelmi a flexibilnú integráciu funkcií produktu.

Naše úspechy

 • Pre spoločnosť ARA pôsobiacu v oblasti odpadového hospodárstva sme vyvinuli prispôsobený nástroj i na výpočet úspor CO2 z jej zberových a recyklačných aktivít a pravidelne ho aplikovali.
 • Spoločnosti ALPLA sme pomohli pochopiť a kvantifikovať environmentálne prínosy z jej recyklačných činností a poskytli im na tieto účely individuálny nástroj.
 • Pre Global Silicones Council sme dokončili štúdiu o PCF silikónoch, siloxánoch a silánových výrobkoch, ktoré pomáhajú informovať o výhodách znižovania emisií vyplývajúcich z použitia silikónových a silánových výrobkov v porovnaní s použitím iných alternatívnych produktov.
Denkstattt Illus Mobile 02
 • Pre združenie edana, Medzinárodné združenie pre netkané a súvisiace odvetvia, sme vypočítali environmentálne, sociálne a ekonomické prínosy výrobkov z rúna, ktorých výsledky sa vo veľkej miere využívali v komunikácii.
 • Spoločnosť DSM sme podporili v rámci jej kampane o potravinárskych prídavných látkach výpočtom environmentálnych, sociálnych a ekonomických prínosov svojich produktov.
 • Podporovali sme tiež spoločnosť Barry Callebaut výpočtom ekologickej stopy čokolády pomocou synergií, ktoré dopĺňajú výpočet podnikovej uhlíkovej stopy s produktovou.
 • Firme UHU  sme pomohli dosiahnuť rakúsku environmentálnu značku „Österreichisches Umweltzeichen“ a vypočítali produktovú uhlíkovú stopu ich linky ReNature. Výsledky boli použité v marketingu spoločnosti.
 • Internetovému predajnému portálu willhaben sme umožnili komunikovať environmentálny prínos výrobkov z druhej ruky, s ktorými sa obchoduje prostredníctvom svojich stránok.
 • Pre spoločnosť The Coca-Cola Company sme posudzovali udržateľnosť využitia vôd a pomohli optimalizovať efektívnosť ich využitia na celosvetovej úrovni.
 • Podporovali sme OMV pri príprave vodohospodárskej politiky a vypracovávaní stratégie v oblasti vodného hospodárstva, pri posudzovaní rizík a príležitostí súvisiacich s vodou, pri podpore riadenia údajov a pri získavaní príslušných KPI.
 • Vyhodnotili sme potenciálne vplyvy výroby sadrokartónových dosiek v závode Knauf Bulgaria. Výsledky posudzovanie životného cyklu sa použili na externú komunikáciu ako pre spotrebiteľov, tak pre podniky prostredníctvom vypracovania Environmentálneho vyhlásenia o výrobku (EPD) podľa požiadaviek ISO 14025 a EN 15804. V. (IBU). EPD bolo publikované Inštitútom Bauen und Umwelt e. V. (IBU).
 • Pre spoločnosť ETEM Bulgaria sme vypracovali Environmentálne vyhlásenie o výrobku (EPD) z hliníkových profilov, ktoré vydal The International EPD System. Proces spracovania EPD zahŕňa: posúdenie životného cyklu (LCA) podľa požiadaviek ISO 14040 a ISO 14044, vypracovanie EPD a správy o pozadí a organizáciu procesu registrácie a overovania.


Naši klienti

ARA
Global Silicones Council
edana
DSM

Barry Callebaut
UHU
Willhaben
The Coca-Cola Company

OMV
Borealis
Greiner Group
BKS BankKontakty

Peter Rakovský
peter.rakovsky@denkstatt.sk

Ďalej: Cirkulárna ekonomika & zdroje