Naše úspechy

METRO AG

Spoločnosť METRO si želala porovnať externality – skryté náklady a prínosy – svojho obchodného modelu distribúcie stravovacích služieb s obchodnými modelmi tradičných cash & carry predajní  na základe kvantifikácie a speňaženia ich vplyvu na spoločnosť a životné prostredie.

Spoločnosť denkstatt navrhla reagovať na túto výzvu pomocou účtovníctva udržateľnosti s použitím protokolu o prírodnom a sociálnom kapitále. Tento prístup umožňuje používať peňažnú hodnotu ako jednotnú metriku, integrujúc prírodné a sociálne vplyvy s celkovým finančným výsledkom spoločnosti.

Tento projekt priniesol nasledujúci záver: Distribúcia stravovacích služieb ponúka dodatočné pozitívne vplyvy pre zákazníkov, spoločnosť a životné prostredie oproti tradičným prevádzkam typu cash & carry na úrovni 68 € za 1 000 € predaja. Obchodný model spoločnosti METRO sa tak stal prostredníctvom rozšírenia oblasti distribúcie stravovacích služieb podstatne udržateľnejším.

Spoločnosť METRO využila tento projekt na odvodenie indexu Dow Jones Sustainability Index (DJSI) a spoločnosť denkstatt ju podporila pri tvorbe bielej knihy na tému merania dosahov. Spoločnosť METRO sa tak v roku 2017 už tretí rok po sebe stala DJSI lídrom priemyslu pre maloobchod s potravinami a výrobkami. Projekt mal významný prínos, pretože bol jediným projektom merania dosahu v danom odvetví, ktorý prijala investičná spoločnosť RobecoSam.

Krajina: Bulharsko
Odvetvie: Potravinársky priemysel

Klientská spätná väzba

„Prosím, dovoľte mi ešte raz poďakovať vám všetkým za podporu a dosiahnutie úspechu pri realizácii tohto projektu i bielej knihy a tým aj za váš príspevok k nášmu výbornému výsledku DJSI v roku 2017!“

Michael Goebbels,
Riaditeľ stratégie zodpovedného podnikania a reportinguE.ON Hungária

Keď sme identifikovali naše potreby, našou hlavnou víziou bolo získať stabilný, funkčný a transparentný softvér, ktorý zjednodušuje environmentálne úlohy a procesy spoločnosti. Zachovanie záznamov malo byť praktické a príprava analýz sa mala vykonať iba pomocou „niekoľkých klikov“.

Vzhľadom na rôznorodosť údajov o životnom prostredí sme potrebovali balík pokrývajúci takmer všetky oblasti našich environmentálnych otázok (odpadové hospodárstvo, ochrana vôd, ochrana ovzdušia a podzemné vody). Okrem toho má dodané riešenie podporovať náš systém environmentálneho manažérstva. Po výbere medzi účastníkmi trhu sme vybrali nástroj E-Toolbox, ktorý vyvinula a prevádzkovala spoločnosť Denkstatt Hungary.

E.ON Hungária a jej dcérska spoločnosť pôsobia na väčšine územia krajiny. Vo svojej prevádzkovej oblasti má 19 veľkých jednotiek, ako aj veľké množstvo menších miest. Pred zaškolením do softvéru bolo veľkou výzvou zaznamenať údaje o životnom prostredí a vykonať rôzne dátové služby. Vo väčšine prípadov majú procesy viacero zainteresovaných strán. E.ON Hungária preto potrebovala systému, ktorý by zvládol rôzne situácie s cieľom zjednodušiť povinnosti environmentálnych pracovníkov.

Zavedenie softvéru E-Toolbox sa v spoločnosti uskutočnilo v niekoľkých etapách. V prvom kroku sme implementovali údaje o aplikáciách z predchádzajúcich rokov  s cieľom vytvoriť databázu už v roku zavedenia. Údaje poskytlo oddelenie životného prostredia zamestnancom spoločnosti denkstatt Hungary, ktorí  následne  databázu vyplnili. Nasledoval krok, kedy sa modul odpadového hospodárstva stal povinným pre príslušných pracovníkov. Nakoniec nasledovalo zavedenie ďalších modulov softvéru.

Krajina: Maďarsko
Odvetvie: ITLeadSUS

Jeden svetový líder povedal:

„Líderstvo a učenie sa sa navzájom potrebujú.“ (John F. Kennedy).

Všeobecným cieľom projektu bolo preniesť a integrovať vedúce postavenie v oblasti udržateľnosti na úrovni európskeho priemyslu a inštitúcií.

Cieľom hlavného projektu spoločnosti LeadSUS bolo podporovať vedúcich pracovníkov a zamestnancov organizácie pri pochopení strategických dôsledkov udržateľnosti pomocou inovatívnych a kreatívnych prístupov. Školenie viedlo k pochopeniu líderstva, strategickým obchodným prístupom, nadšeniu, inováciám a zohľadňovaniu environmentálnych a sociálnych aspektov ako kľúčových otázok smerom k trvalo udržateľnému rozvoju.

Cieľovou skupinou projektu boli manažéri a zamestnanci, zástupcovia súkromných organizácií (priemysel) a verejné organizácie s environmentálnymi, sociálnymi alebo podnikateľskými rozvojovými povinnosťami a zamestnaní študenti a magisterského štúdia.

Počas trvania projektu vytvorili noví manažéri udržateľnosti nové kompetencie a zručnosti v nasledujúcich oblastiach:

  • Riadenie udržateľnosti
  • Ekonomická udržateľnosť
  • Ekologická udržateľnosť
  • Sociálna udržateľnosť
  • Trvalá udržateľnosť produktov

Všetci účastníci školenia mali možnosť osvedčiť svoje novo nadobudnuté zručnosti a schopnosti v rámci Európskeho združenia pre certifikáciu a kvalifikáciu (ECQA) na dvoch výkonnostných úrovniach: nadácie a/alebo pokročilí. Tréningová platforma je prepojená s organizáciou ECQA a je k dispozícii na adrese http://leadsus.bicero.com/trainings/online-training.

Program LeadSUS bol financovaný EÚ ako súčasť programu Leonardo da Vinci a realizovaný v rokoch 2013-2015. Projekt priniesol nové perspektívy týkajúce sa otázok trvalej udržateľnosti a vytvoril novú kvalifikáciu, a to manažéra trvalo udržateľného rozvoja EÚ, certifikovanú kvalifikáciu v rámci orgánu ECQA. Viac ako 200 účastníkov (online a v triede) z celej Európy bolo vyškolených za pomoci 20 školiteľov v Rumunsku, Francúzsku a Slovinsku.

Krajina: RumunskoMAM

Spoločnosť denkstatt poskytla poradenstvo výrobcovi detských výrobkov MAM pri tvorbe Správy o trvalej udržateľnosti. V rámci definovania najdôležitejších tém z oblasti trvalej udržateľnosti relevantnej pre spoločnosť MAM bola na žiadosť zákazníka vypočítaná uhlíková stopa najvýznamnejších produktov. V tomto procese sa skúma celkový výskyt CO2 počas životného cyklu výrobku a tiež sa určuje, v ktorých štádiách (primárna výroba, výroba, preprava, využitie alebo likvidácia) prebieha jeho najväčšia časť.

V priebehu tejto analýzy a prostredníctvom podrobného pozorovania jedného výrobku sa počas jeho životnosti zistilo, že najväčšie výdavky na energiu a tým aj  výskyt CO2  nespočívajú pri typických výrobkoch MAM, ako sú napríklad utierky a detské fľaše, napriek pôvodnému predpokladu v preprave, ale vo fáze využívania.

Z hľadiska udržateľnosti teda u tohto výrobcu nejde o to, ako prácne sa produkty vyrábajú, ale o to, aké je ich použitie. Preto najväčší podiel na plytvaní prináleží nie výrobcovi ale spotrebiteľovi. Pritom 98% emisií CO2 vzniká najmä pri ohrievaní, čistení, a sterilizácií detských fliaš MAM. Viac informácií nájdete tu.

Základ výpočtov (databáza) a ich sprievodné realizácie umožnili nášmu zákazníkovi MAM dôsledne pracovať na optimalizácii spotreby energie vo fáze využitia. Zároveň sa nám podarilo dosiahnuť ďalšiu inováciu produktu.

Na základe relevantných údajov boli vyhodnotené rôzne procesy v priebehu životného cyklu a objavila sa zaujímavá informácia: krabička používaná na transport a sterilizáciu cumlíka nielenže poskytuje dobrý spôsob jeho prepravy, ale vedie aj k obrovskej úsporám energie a úspory CO2 (až do výšky 77% ). Ak naplníte krabičku vodou a ohrievate ju v mikrovlnnej rúre získate perfektnú a udržateľnú metódu sterilizácie.

Spoločnosť MAM nielenže dokázala využiť tieto poznatky a potrebné fakty na vývoj novej prídavnej látky, ktorá výrazne zvyšuje efektívnosť existujúceho produktu, ale ich dokázala využiť aj v komunikácií so svojimi spotrebiteľmi. Pre rodičov je k dispozícii CO2-kalkulačka, pomocou ktorej dokážu vypočítať svoju spotrebu energie a emisie CO2. Pomocou konkrétnych údajov sa teda podarilo preukázať, že nie samotná výroba, ale fáza využitia produktov je energeticky náročná. Vďaka tomu spoločnosť MAM nielenže preukázala, kde najväčší dopad spočíva, ale využila aj šancu vyvinúť a poskytnúť lepšie riešenie.

Keďže hlavnou cieľovou skupinou spoločnosti MAM sú mladí rodičia, táto činnosť a zvýšená transparentnosť viedli k veľkému nárastu dôvery, a tým k prínosu pre obraz značky.

Krajina: Rakúsko
Odvetvie: Priemyselná výrobaLignorefinery

Použitie lignifikovanej biomasy ako suroviny na výrobu nových materiálov

Tri projekty Lignorefinery I a II a ITACON mali za cieľ vyvinúť stratégie pre úplné využitie lignifikovanej biomasy ako suroviny. Partnermi projektu boli Universität für Bodenkultur (BOKU) vo Viedni, denkstatt GmbH, Österreichische Bundesforste, TDZ Ennstal a technologický partner Fermtech.

Ligno1

Projekt sa zameriaval na využívanie lignocelulózovej biomasy modulárnym spôsobom a na výrobu rôznych výrobkov, ktoré mohli byť v minulosti vyrobené len z ropy. Napríklad je možné vytvoriť rozmerovo stabilné aerogély založené výhradne na ligníne. Aerogély sú ultraľahké, vysoko porézne materiály s rastúcim počtom technických aplikácií, ako napríklad vysokovýkonná tepelná a akustická izolácia, substrát pre katalyzátory a filtračné systémy a elektródový materiál pre elektrochemické aplikácie.

Druhou oblasťou záujmu bola výroba kyseliny mliečnej a kyseliny itakónovej z biomasy. Vyrábať kyselinu itakónovú, ďalší prekurzor pre polyméry, bolo doteraz možné len za špecializovaných podmienok. Kyselina itakónová a jej deriváty sa môžu použiť ako stavebné bloky v chemickej syntéze, napríklad môže byť dekarboxylovaná a potom esterifikovaná na výrobu metylmetakrylátu, ktorý sa potom premení na plexisklo.

Ligno 2

Úlohou spoločnosti denkstatt v tejto 5-ročnej sérii projektov bolo ich celkové riadenie a rozvoj podnikateľského zámeru, ako aj ekologické hodnotenie teoretickej lignorafinérie. Konečným cieľom bolo prilákať investorov na túto myšlienku a nájsť vhodnú prevádzku na výrobu nových materiálov.

Naše práce ukázali, že výroba je na priemyselnej úrovni ekonomicky konkurencieschopná a má lepšiu ekologickú výkonnosť ako porovnávaný produkt na báze ropy.

Viac informácií o projekte.Kontakty

denkstatt – Rakúsko
office@denkstatt.at

denkstatt – Bulharsko
office@denkstatt.bg


denkstatt – Maďarsko
denkstatt@denkstatt.hu

denkstatt – Rumunsko
office@denkstatt.ro

denkstatt – Slovensko
office@denkstatt.sk


Success Stories

Pre viac informácií choďte na

Naše služby