Industries
Denkstattt Illus Mobile 04

Chemický priemysel & plasty

Odvetvie chemikálií a plastov je jedným z hlavných priemyselných odvetví v Európe, ktoré pozostávajú z rôznych priemyselných odvetví ako petrochemikálie, anorganické základy (základné chemikálie), spotrebiteľské chemikálie, polyméry, hnojivá, priemyselné plyny alebo špeciálne chemikálie. Veľkými priemyselnými používateľmi chemikálií sú sektory ako je gumárenský a plastický priemysel, stavebníctvo, celulóza a papier a automobilový priemysel.
Ekonomicky úspešný, chemický priemysel však čelí veľkým výzvam, ktoré úzko súvisia s otázkami súvisiacimi s dodržiavaním predpisov, ako sú nariadenia REACH, bezpečnosť potravín a spotrebiteľov a európsky obojsmerný hospodársky balík, konkrétne pre odvetvie plastov. Pokračujúce úsilie zamerané na zmenu klímy – najmä od parížskych dohôd COP 21 – povedie k ambicióznejším politickým cieľom a pravdepodobne k uhlíkovým daniam. Dobrovoľné záväzky ako Responsible Care alebo SUSCHEM sa musia zodpovedajúcim spôsobom upraviť.
Ako nezávislý a neutrálny partner Vám pomôžeme vyhodnotiť relevantné dáta a fakty a výhody produktov chemického priemyslu.

Naša ponuka

Spoločnosť denkstatt poskytuje silnú podporu pri posudzovaní vplyvov na životné prostredie a pri plnení rôznych štandardov vykazovania, ako je napríklad projekt uverejňovania informácií o uhlíku, ciele založené na vedeckých poznatkoch alebo správa o udržateľnosti podľa noriem GRI. Ponúkame širokú škálu metód pre

  • Meranie uhlíkovej a vodnej stopy
  • Posudzovanie životného cyklu
  • Celkové hodnotenie dopadov
  • Environmentálne označovanie

a tie nám umožňujú dôkladne porovnávať rôzne výrobky a materiály, vrátane fázy používania a aspektov ukončenia životného cyklu. Mapovanie cieľov udržateľnosti OSN s významom pre chemický priemysel je cenným doplnkom.


Naše služby

Pre každú spoločnosť sú z hľadiska programu udržateľnosti dôležité merateľné ukazovatele. Na mieru šité modely uhlíkových stôp pre špecifické environmentálne a ekonomické kontexty sú pritom základom pre dosiahnutie úspešnej udržateľnosti.
Viac informácií

Silné systémy riadenia poskytujú veľa údajov, ktoré sú zhrnuté a interpretované v správe o udržateľnosti. Pre komunikáciu o výhodách produktov a zlepšeniach procesov je potrebné, aby sa tieto údaje a informácie preniesli do prínosov podľa princípu, že neexistujú žiadne údaje, žiadne rozhovory.
Viac informácií

 

Balíček cirkulárnej ekonomiky Európskej únie v súlade s aktivitami americkej nadácie Ellen McArthur vyžaduje špecifické korporátne stratégie pre cirkulárnu ekonomiku. Spoločnosť denkstatt dlhoročnú skúsenosť z dialógu so zúčastnenými stranami a vývoja národných stratégií na hodnotenie recyklačných systémov a optimalizáciu zhodnocovania obalov. Sústreďujeme sa pritom na nákladovú a  environmentálnu efektivitu a prepájame odpadové hospodárstvo s užívateľmi druhotných surovín.
Viac informácií

Trvalo udržateľné získavanie zdrojov je z hľadiska dostupnosti a rizík ďalšou potrebou a presahuje rozhodnutia zamerané len na znižovanie nákladov z minulosti. Je potrebný prístup, ktorý zohľadňuje viaceré kritériá a aspekty, ako sú environmentálne a sociálne dôsledky, ľudské práva, korupcia alebo kritické materiály alebo aj otázky trvalo udržateľnej dopravy.

Ponúkame Vám riadenie a evaluáciu rizík v oblasti BOZP.

Dodržiavanie právnych predpisov je nevyhnutné pre každú firmu. Pomôžeme Vám splniť Vaše záväzky, pri zachovaní potrebných zdrojov na minime.
Viac informácií

Ponúkame integráciu systémov riadenia pre kvalitu, životné prostredie a energiu založenú na štandardoch ISO 9001, 14001 a 50001. Zameriavame sa pritom na praktickú stránku veci a dosiahnutie cieľov. Rozumieme Vášmu podnikaniu a prispôsobíme sa mu pri integrácií, namiesto toho, aby sme adaptovali existujúci proces samotnému štandardu. Výsledkom je dobrý základ pre trvalo udržateľný manažment a dosahovanie príslušných cieľov.
Viac informácií

Naše úspechy

  • Porovnávacie hodnotenie životného cyklu (LCA) pre plasty a alternatívy v každom segmente trhu, ako sú obaly, stavebníctvo, automobilový priemysel, elektrotechnika a poľnohospodárstvo, napr. údaje a fakty používajúce metodiku hodnotenia životného cyklu poskytli silnú podporu zavedeniu zariadení na balenie vajec pochádzajúcich z materiálu na recykláciu PET na americkom, britskom a rakúskom trhu (Ovotherm GmbH)
  • Projekty viacerých zainteresovaných strán o tom, ako balenie zabraňuje strate potravín
  • Optimalizácia a strategické poradenstvo v systéme zhodnocovania obalov v Rakúsku pre spoločnosť Altstoff Recycling Austria AG (ARA)
  • Množstvo uhlíkových stôp pre výrobky ako plechovky, fľaše, lepidlá a iné materiály
  • Monitorovanie rakúskeho programu udržateľnosti pre obaly na nápoje za posledných desať rokov
denkstatt Einzelillus 8


Naši klienti

AGVU
Alpla
Borealis
DSM
Kwizda
Lenzing
Sabic

Edana
Global Silicones Council
Greiner Holding
Henkel
Plastics EuropeKontakty

Ďalej: Maloobchod