Industries
Denkstattt Illus Mobile 04

Energetika

Energia je jednou z najpálčivejších otázok 21. storočia. Vstúpili sme do obdobia dekarbonizácie a všetci sa snažíme nájsť vhodné riešenia pre spoľahlivé zásobovanie energiou tak, aby sme uspokojili rastúce potreby našich spoločností. Na jednej strane dosahujeme obrovský nárast efektívnosti zavedením nových technológií (LED, tepelné čerpadlá, izolácia budov, …), no na druhej strane zavádzame ďalšie služby vyžadujúce energiu v širokom rozsahu použitia (výťahy, elektrické bicykle, automatizácia budov, …), ktoré väčšinu výhod vynulujú. Paradoxne, energia je jediným bohatstvom, ktoré máme na Zemi k dispozícií v hojnosti – trvalo nám ju dodáva Slnko v miere prevyšujúcej všetky naše spôsoby použitia. Ľudstvo však za súčasných podmienok nášho hospodárskeho systému ešte nie je schopné ekonomicky využívať energiu vyrobenú z obnoviteľných zdrojov. Kľúčovou výzvou súčasnosti je preto zabezpečiť dodávky obnoviteľných energií všade tam, kde ju potrebujeme.

Naša ponuka

  • Rozvoj nových obchodných modelov pre obdobie po predaji energie na množstvá
  • Analýza energetických systémov (priemyselná výroba, budovy, regionálne)
  • Energetický manažment (monitorovanie a riadenie, systémy riadenia)
  • Technická optimalizácia (priemyselné procesy, vykurovanie, chladenie)
  • Energetické inžinierstvo

Naše služby

Ponúkame analýzu energetických systémov v priemyselnej výrobe, budovách, na regionálnej úrovni a pod.

Vyvíjame energetické stratégie s ohľadom na budúce požiadavky na zásobovanie energiou.

Ponúkame technickú optimalizáciu pre priemyselné procesy, vykurovanie, chladenia a pod.

Naše úspechy

  • Kritické preskúmanie strategického investičného plánu pre rakúsku energetickú spoločnosť. Po obdržaní prehľadu sa predstavenstvo spoločnosti rozhodlo nerealizovať ekologicky nezávadné projekty.
  • Koncepcia a príprava stratégie energetickej účinnosti stredne veľkých energetických zariadení. Projekt zahŕňal vývoj softvérového nástroja na výpočet rôznych scenárov pre rôzne predpoklady týkajúce sa realizovaných technických opatrení.
  • ESIA (posudzovanie environmentálnych a sociálnych stanovísk) na realizáciu veľkej vodnej elektrárne vo východnej Európe vrátane výpočtu emisie CO2.
  • Implementácia systému riadenia v oblasti životného prostredia (podľa ISO 14001) v niekoľkých energetických zariadeniach so všetkými druhmi výroby elektrickej energie.
denkstatt Einzelillus 8


Naši klienti

Wien Energie GmbH
Verbund AG

EVN AG
Innsbrucker Kommunalbetriebe AG

Energie Steiermark
Elmü, BudapestKontakty

Ďalej: Finančné služby