Industries
Denkstattt Illus Mobile 04

Finančné služby

Pre odvetvie finančných služieb sa udržateľnosť stala kľúčovým strategickým imperatívom. Tvárou v tvár megatrendom, akými sú klimatické zmeny, obmedzené prírodné zdroje, rastúca urbanizácia,  migrácia obyvateľstva, epidémie počítačovej kriminality, pokrok v oblasti robotiky a umelej inteligencie, posuny na trhoch práce, obchodné modely finančných inštitúcií sú spochybnené.
Vznikajú tak nové regulačné a riadiace režimy, ako aj nové trhové príležitosti.
Systematické hodnotenie environmentálnych a sociálnych rizík môže posilniť portfólio finančných inštitúcií v oblasti poskytovania úverov a investičných aktivít.
Identifikácia príležitostí pre inovatívny vývoj produktov v nových oblastiach súvisiacich s udržateľnosťou, napr. obnoviteľná energia, energetická efektívnosť, čistejšie výrobné procesy a technológie, financovanie prostredníctvom uhlíka, udržateľné dodávateľské reťazce sú hybnou silou finančných inštitúcií. Umožňujú im, aby sa odlíšili od konkurencie, zlepšovali si povesť medzi kľúčovými zákazníkmi a zúčastnenými stranami a priťahovali nový kapitál.
Prostredníctvom spoločného riadenie príležitostí a rizík v oblasti životného prostredia môžu finančné inštitúcie zvýšiť transparentnosť a vytvoriť dlhodobú hodnotu pre svoje podnikanie.

 Naša ponuka

  • Rozvoj nových obchodných modelov slúžiacich príležitostiam udržateľnosti
  • Posudzovanie environmentálnych a sociálnych rizík
  • Rozvoj inovatívnych udržateľných služieb a produktov
  • Najnovšie správy o udržateľnosti a komunikácia

Naše služby

Portfóliá sú tvorené rôznymi druhmi investícií – niektoré sú z hľadiska udržateľnosti vhodnejšie (napr. obnoviteľné zdroje energie), niektoré sú s myšlienkou udržateľnosti v konflikte (napr. gambling, tažba uhlia a pod. ).  Na základe zhodnotenia aktuálneho stavu Vášho portfólia Vám vypracujeme udržateľný investičný plán.

Spoločnosť denkstatt vytvára investičné stratégie tak, aby boli Vaše portfóliá ekologické a udržateľné. Definujeme pritom kritériá pre udrˇateľné portfóliá a ukážeme Vám ako ich možno zahrnúť do interných procesov.

Naše úspechy

  • Súkromný investor v centre Viedne nadobudol opustený areál. Spoločnosť denkstatt mu poskytla podporu pri rozvoji vízie a hlavných výkonnostných kritérií tejto novej mestskej štvrte. Aktuálne je jedným z najlepších príkladov využitia Smart city princípov vo Viedni.
denkstatt Einzelillus 8


Naši klienti

Unicredit
Erste Group
Raiffeisen Group
Volksbanken


VBV
3420 gmbH, Smart City Aspern
Value One, real estate developmentKontakty

Ďalej: High-tech & elektronika