Industries
Denkstattt Illus Mobile 04

Nehnuteľnosti

Rýchla urbanizácia a globalizácia, demografické zmeny a meniaca sa dynamika trhu, klimatické zmeny ako aj regulácia, digitalizácia a inovácie menia mestá a mestské regióny a vytvárajú obrovské výzvy pre obce, developerov, investorov, občanov a iné zainteresované strany.
Stúpa tiež tlak na developerov, aby znižovali svoj dopad na životné prostredie a spolupracovali s obcami, projektantmi, poskytovateľmi technológií a občanmi pri vytváraní inteligentných, životaschopných a udržateľných miest.
Keďže investori tiež kladú väčší dôraz na  výkonnosť portfólia nehnuteľností (napr. GRESB, WELL) a hľadajú dlhodobé zníženie nákladov a vytváranie hodnôt, narastá potreba stratégií udržateľnosti a angažovanosti, ako aj optimalizácie a monitorovania portfólií.

Naša ponuka

Začlenenie našej holistickej perspektívy trvalej udržateľnosti do operácií v oblasti nehnuteľností a procesov rozvoja miest zabezpečuje vytvorenie dlhodobej hodnoty a integráciu všetkých relevantných tém a zúčastnených strán.

 • Vytvárame dlhodobú hodnotu pre realitných developerov a investorov, obce, vlastníkov a obyvateľov
 • Podporujeme developerov vývojárov pri vytváraní lepších a udržateľnejších projektov
 • Mesto chápeme ako systém a rozvíjame interdisciplinárne riešenia pre budovy, energiu, dopravu, infraštruktúru a ďalšie oblasti
 • Ponúkame komplexnú perspektívu trvalej udržateľnosti na všetkých úrovniach (budovy, okres, mesto a región) a riešime potreby rôznych zainteresovaných strán
 • Kombinujeme technologické riešenia so sociálnymi inováciami, zaangažovaním zúčastnených strán a komunikáciou o udržateľnosti

Naše služby

Spoločnosť denkstatt podporuje developerov a iné zúčastnené strany na ceste budovania inteligentných miest a oblastí pomocou systémového prístupu a interdisciplinárnych riešení pre budovy, energiu, dopravu a logistiku, infraštruktúru a ďalšie oblasti.
Viac informácií

Dodržiavanie medzinárodne uznávaných štandardov pomáha stavebným inžinierom, architektom a vlastníkom budov vytvárať udržateľné stavby, ktoré sú ekologické i priateľské k ich užívateľom. Spoločnosť  denkstatt prináša zákazníkom odborné znalosti a skúsenosti počas rôznych fáz plánovania a realizácie projektu.

Spoločnosť denkstatt podporuje developerov a manažérov v oblasti nehnuteľností, pri tvorbe dlhodobých hodnôt a udržateľných stavieb. Správy  o trvalej udržateľnosti a spoločenskej zodpovednosti ako nástroj riadenia, ktorý podporuje rozvoj pevného programu udržateľnosti a súvisiacich činností, stanovujú stratégiu trvalej udržateľnosti, konkrétne ciele a akčné plány, ako aj merateľné kľúčové výsledky ukazovatele.

Viac informácií

Spoločnosť denkstatt podporuje developerov a manažérov v oblasti nehnuteľností v tom, aby urobili svoju prevádzku udržateľnejšou a vytvárali dlhodobé hodnoty. Okrem toho, keďže investori kladú väčší dôraz na výkonnosť portfólia nehnuteľností, dlhodobé zníženie nákladov a vytváranie hodnôt, rastie potreba stratégií udržateľnosti a angažovanosti, ako aj optimalizácie a monitorovania portfólií.

Vlastníkom, správcom nehnuteľností a developerom poskytujeme poradenstvo o energetickej účinnosti a udržateľnej výstavbe.

Trvalo udržateľné získavanie zdrojov je z hľadiska dostupnosti a rizík ďalšou potrebou a presahuje rozhodnutia zamerané len na znižovanie nákladov z minulosti. Je potrebný prístup, ktorý zohľadňuje viaceré kritériá a aspekty, ako sú environmentálne a sociálne dôsledky, ľudské práva, korupcia alebo kritické materiály alebo aj otázky trvalo udržateľnej dopravy.

Naše úspechy

 • Rozvoj okolia železničnej stanice v rakúskom meste Amstetten
 • Smernice pre udržateľnosť pre mestskú časť Viedne Viertel Zwei Plus
 • Smernice pre udržateľnosť pre mestskú časť Viedne Seestadt Aspern
 • Hodnotenie kritérií kvality a nástrojov pre mestskú časť Viedne Seestadt Aspern
 • Stratégia udržateľnosti pre spoločnosť BUWOG
 • Investor Confidence Project (ICP) Europe for Buildings
denkstatt Einzelillus 8


Naši klienti

Mesto Viedeň
Boehringer Ingelheim
BUWOG AG
ERSTE Group Immorent
Industry Area Liesing
ÖBB Immobilienmanagement GmbH
Paul Blau

 

REWE
S-Immo
Letisko Schwechat
Viertel Zwei Entwicklung GmbH 
WARIMPEX
Wien 3420 Aspern 
Seestadt Aspern

 Kontakty

Ďalej: Potravinársky priemysel & nápoje