Industries
Denkstattt Illus Mobile 04

Potravinársky priemysel & nápoje

Potravinársky priemysel a výroba nápojov sú jedným z najstarších a najúspešnejších odvetví na svete. Výrobcovia od začiatku čelia meniacim sa technológiám, požiadavkám trhu a potrebám zákazníkov. Okrem toho ide o vysoko konkurencieschopný sektor, ktorý sa neustále musí prispôsobovať zmenám z hľadiska vývoja produktov, vysokej kvality, bezpečnosti a efektívnosti potravín, nových obchodných modelov, a kde treba neustále reflektovať meniace sa správanie spotrebiteľov a individuálne požiadavky zákazníkov. V dôsledku faktorov, akými sú rastúci tok informácií (napr. digitalizácia, transparentnosť a vysledovateľnosť), vládne nariadenia (zavedenie daní) alebo vlastné deklarácie (napr. zníženie podielu určitých produktov) a environmentálne otázky sú maloobchodníci nútení neustále vyvíjať nové riešenia, produkty alebo obchodné modely. Tieto riešenia musia pokrývať rôzne aspekty súčasne, čo je ešte zaujímavejšie a náročnejšie.

Naša ponuka

  • Hĺbkové znalosti už viac ako 15 rokov
  • Vysoká úroveň porozumenia pre súčasné výzvy a trendy
  • Holistické riešenia s cieľom čeliť budúcemu vývoju na trhu
  • Odborníci v oblasti prírodného a sociálneho kapitálu

 

Naše služby

Vyhodnotíme vplyv Vašich produktov a služieb na životné prostredie a porovnáme ich s výsledkami Vašich konkurentov. Naše portfólio služieb sa pohybuje od výpočtu vašej uhlíkovej stopy až po zostavenie ekologickej bilancie. Výsledky odhali aktuálnu situáciu a poskytujú Vám dobrý základ pre strategický rozvoj Vašich produktov a služieb. Radi Vám tiež pomôžemepri komunikácii o vašom environmentálnom správaní vypracovaním environmentálnych vyhlásení o výrobkoch, získaním potvrdení v oblasti kvality životného prostredia a podávaním správ o trvalej udržateľnosti. Viac informácií
Aké sú výhody ekosystémových služieb? Ako zmerať a vyhodnocovať dôležité zdroje, ktoré sú pre ne nevyhnutné? Ako možno porovnávať hodnotu  hospodárskych výsledkov? Na zodpovedanie týchto otázok používame najnovšie metódy účtovania „prírodného a sociálneho kapitálu“ – Protokol o prírodnom kapitáli a Protokol o sociálnom kapitáli.
Dodržiavanie právnych predpisov je nevyhnutné pre každú firmu. Pomôžeme Vám splniť Vvaše záväzky, pri zachovaní potrebných zdrojov na minime. Viac informácií
Našich klientov podporujeme pri vytváraní dlhodobých a udržateľných hodnôt. Správy  o trvalej udržateľnosti a spoločenskej zodpovednosti ako nástroj riadenia, ktorý podporuje rozvoj pevného programu udržateľnosti a súvisiacich činností, stanovujú stratégiu trvalej udržateľnosti, konkrétne ciele a akčné plány, ako aj merateľné kľúčové výsledky ukazovatele. Viac informácií
Vodná stopa je ukazovateľom spotreby vody produktu, služby alebo oblasti. Zahŕňa využívanie vody súvisiace s poľnohospodárskymi výrobkami vo forme zrážok, zavlažovania a odparovania, ako aj znečistenia odpadových vôd a podzemných vôd. Vodná stopa sa označuje aj ako „virtuálna voda“.
Ponúkame integráciu systémov riadenia kvality, životného prostredia a energetiky na základe medzinárodných noriem ISO 9001, 14001 a 50001. Pri implementácii sa zameriavame na praktickú stránku veci a dosiahnutie cieľov. Chápeme Vašu firmu a pri integrácií sa prispôsobíme Vám. Výsledkom takéhoto prístupu je dobrý základ pre udržateľný manažment a dosiahnutie cieľov. Viac informácií

Pre viac informácií nás kontaktujte.

Správy nie sú len kusmi papiera, ktoré by mali byť pripravené v deň D. Možno ich použiť aj ako nástroj riadenia, ktorý podporuje vývoj pevného programu udržateľnosti a súvisiacich činností. Milujeme správy. Milujeme vytváranie obsahu, milujeme vývoj správnych ukazovateľov a bližší pohľad na rôzne trendy – a milujeme vytváranie príbehov. Naše správy vytvárame v súlade s medzinárodnými štandardmi (GRI, IIRC, SDG). Viac informácií
Podporujeme firmy pri zavádzaní systému správy energie podľa štandardu ISO 50001:2011. Pomáhame pri vývoji procesov, pri vykonávaní energetických auditov, pri zavádzaní systému riadenia a pri získavaní certifikácie nezávislého certifikačného orgánu. Efektívne systémy riadenia energií sú kľúčom k zlepšeniu energetickej výkonnosti Vášho podniku, zníženiu spotreby a nákladov.

Naše úspechy

denkstatt Einzelillus 8

 

Naši klienti

The Coca-Cola Company The Coca-Cola Hellenic Bottling Company Heineken SabMiller

Barry Callebaut Vöslauer Gasteiner Rauch

Mondelez Bergland Milch Radatz Wiesbauer


 

Kontakty

Peter Rakovský peter.rakovsky@denkstatt.sk

Ďalej: Priemyselná výroba