Industries
Denkstattt Illus Mobile 04

Ťažobný priemysel

Od ciest a domov a od satelitov a počítačov je baníctvo všadeprítomným zdrojom materiálov pre mnohé priemyselné odvetvia. Ťažba materiálov je jednou zo základných síl poháňajúcich rozvoj ľudstva. Baníctvo má nepochybne významné environmentálne vplyvy, ktoré už dlho boli a sú naďalej podrobené kontrole.  V súčasnom podnikateľskom prostredí však nestačí splniť len zákonné požiadavky. Naopak, vyžaduje sa holistické a trvalo udržateľné riadenie, ktoré integruje hospodárske, sociálne a environmentálne aspekty.  Banícky priemysel má preto dlhoročnú tradíciu vo vývoji inovatívnych technologických riešení na maximalizáciu výhod a minimalizáciu nákladov a rizík.


Naše služby

Nadobudnutie nových firiem, projektov a lokalít spojených s určitými environmentálnymi rizikami môže mať veľmi konkrétne materiálne dôsledky. Prostredníctvom tejto služby dostávajú naši klienti podrobné informácie o environmentálnom stave svojich lokalít a môžu vyhodnotiť záťaž environmentálnych rizík.

 

Udržateľný manažment je dobrým obchodným manažmentom a zahŕňa aspekty životného prostredia a spoločnosti. Pre rozvíjanie udržateľného rámca Vašej spoločnosti je dôležité spájať relevantné témy a príslušné zúčastnené strany. Na základe tohoto prepojenia Vám pomôžeme vytvoriť akčný plán, ktorý bude integrovaný do vašich obchodných procesov.

Ako spolupracujete so svojimi zainteresovanými stranami? Ako môžete zistiť, čo od Vás Vaši zákazníci, dodávatelia, zamestnanci a susedia očakávajú a čo nechcú? Ako môžete využiť vedomosti Vašich zainteresovaných strán na vytvorenie pridanej hodnoty pre každého, kto má podiel vo Vašom podniku? Ponúkame podporu, ktorú potrebujete na implementáciu systému riadenia zúčastnených strán, vrátane pomoci pri definovaní problémov a cieľov a navrhovaní procesu komunikácie s príslušnými subjektmi.

 

Jedným z najcennejších prírodných zdrojov je biodiverzita. Naše služby Vám pomôžu vyvíjať a implementovať plán na minimalizáciu alebo prevenciu negatívneho vplyvu Vašich aktivít na biodiverzitu. Zahŕňajú obnovu ekosystémov alebo biotopov a rozvoj programov udržateľnosti. Tieto typy aktivít nie sú  prínosom len pre životné prostredie, ale aj pre Vaše podnikanie a komunitu.

Ponúkame integráciu systémov riadenia kvality, životného prostredia a energetiky na základe medzinárodných noriem ISO 9001, 14001 a 50001. Pri ich integrácii sa ubezpečujeme, že sú praktické a cielené. Chápeme Vašu firmu a prispôsobujeme sa jej pri integrácii takéhoto systému, namiesto bežnej praxe adaptácie existujúcich procesov na štandard. Výsledok je dobrým základom integrovaného udržateľného riadenia a dosahovania výsledkov.
Viac informácií

Pre každú spoločnosť sú z hľadiska programu udržateľnosti dôležité merateľné ukazovatele. Na mieru šité modely uhlíkových stôp pre špecifické environmentálne a ekonomické kontexty sú pritom základom pre dosiahnutie úspešnej udržateľnosti.
Viac informácií

Dobrá komunitná politika rozvoja vychádza z kvalitatívnej analýzy materiálu pre podnikanie a zúčastnených strán. Je súčasť celkového procesu riadenia udržateľnosti. Kľúčovou úlohou je pritom posilnenie spoločností a komunít pri vytváraní zdieľaných hodnôt a zvyšovaní spoločenského kapitálu. 

Aktivity alebo projekty našich klientov sú často spojené so špecifickými prínosmi pre spoločnosť a ekonomiku, na druhej strane ich zúčastnené strany často podhodnocujú. Cieľom tejto služby je kvantifikovať tieto výhody a uľahčiť ich pochopenie a hodnotu.

Hodnotenie návratnosti investícií je spoločným prístupom pri plánovaní podnikov. Na druhej strane hodnotenie sociálnych a environmentálnych vplyvov je založené na rôznych disparitných ukazovateľoch, čo sťažuje porovnávanie. Táto služba hodnotí očakávané environmentálne a sociálne vplyvy (pozitívne alebo negatívne) a integruje ich do celkového rámca návratnosti investícií.

Naše úspechy

  • Natura 2000 posudzovanie pre Krumovgrad Gold Mine Project (DPM)
  • Manažment zúčastnených strán pre Breznik Gold Mine Project (Thrace Resources)
  • Komunitné investície pre DPM Chelopech
  • Plán riadenia emisií uhlíka  pre DPM Chelopech
  • Posudzovanie environmentálnych rizík pre Assarel-Medet AD
  • Environmentálna a sociálna due diligence pre 10 greenfield projektov
  • Spracovanie štandardov pre udržateľnú ťažbu v Bulharsku
  • Štúdia udržateľnej návratnosti investícií pre Krumovgrad Project
denkstatt Einzelillus 8


Naši klienti

Dundee Precious Metals Inc.

Assarel-Medet AD

Bulgarian Chamber of Mining and GeologyKontakty

Ďalej: Verejný sektor