Industries
Denkstattt Illus Mobile 04

Telekomunikácie

Komunikácia a informácie sú dnes neoddeliteľnou súčasťou nášho každodenného života. So správami a informácia mi každého druhu sme v kontakte takmer neustále a prístup k informáciám sa dostal takmer na úroveň ľudského práva. Spojenie je viac než príležitosťou na komunikáciu, je tiež príležitosť učiť sa, získať inak nedostupné služby a mať konkurenčnú výhodu. Odvetvie telekomunikácií má preto vysoký nepriamy vplyv na udržateľnosť spoločnosti a hospodárstva. Zo strany zúčastnených strán preto rastú očakávania  a nároky aj na spoločnosti v telekomunikačnom sektore, nakoľko pre ne rastie potreba transparentnosti.  Telekomunikačné firmy tiež potrebujú porozumieť a úspešne riadiť svoje vzťahy s rôznymi zúčastnenými stranami. Naskytá sa im tak možnosť byť aj hybnou silou udržateľnosti. Poskytnutím inteligentných riešení iným sektorom môžu byť partnermi pri plnení širokého spektra cieľov globálnej udržateľnosti. Preto by telekomunikačné spoločnosti mali byť schopné rýchlo identifikovať problémy súvisiace s udržateľnosťou v iných sektoroch a následne ponúknuť potenciálne riešenia.


Naše služby

Niekedy je potrebné, aby naši klienti priamo podporovali konzultácie a dialóg so zúčastnenými stranami. Ponúkame služby s oblasti identifikácie zúčastnených strán, ich zapojenia ako aj moderáciu vzájomného dialógu.

Správy nie sú len kusmi papiera, ktoré by mali byť pripravené v deň D. Možno ich použiť aj ako nástroj riadenia, ktorý podporuje vývoj pevného programu udržateľnosti a súvisiacich činností. Milujeme správy. Milujeme vytváranie obsahu, milujeme vývoj správnych ukazovateľov a bližší pohľad na rôzne trendy – a milujeme vytváranie príbehov. Naše správy vytvárame v súlade s medzinárodnými štandardmi (GRI, IIRC, SDG).
Viac informácií

Udržateľný manažment je dobrým obchodným manažmentom a zahŕňa aspekty životného prostredia a spoločnosti. Pre rozvíjanie udržateľného rámca Vašej spoločnosti je dôležité spájať relevantné témy a príslušné zúčastnené strany. Na základe tohoto prepojenia Vám pomôžeme vytvoriť akčný plán, ktorý bude integrovaný do Vašich obchodných procesov.

Dobrá komunitná politika rozvoja vychádza z kvalitatívnej analýzy materiálu pre podnikanie a zúčastnených strán. Je súčasť celkového procesu riadenia udržateľnosti. Kľúčovou úlohou je pritom posilnenie spoločností a komunít pri vytváraní zdieľaných hodnôt a zvyšovaní spoločenského kapitálu. 

Ponúkame integráciu systémov riadenia pre kvalitu, životné prostredie a energiu založenú na štandardoch ISO 9001, 14001 a 50001. Zameriavame sa pritom na praktickú stránku veci a dosiahnutie cieľov. Rozumieme Vášmu podnikaniu a prispôsobíme sa mu pri integrácií, namiesto toho, aby sme adaptovali existujúci proces samotnému štandardu. Výsledkom je dobrý základ pre trvalo udržateľný manažment a dosahovanie príslušných cieľov.
Viac informácií

Pre každú spoločnosť sú z hľadiska programu udržateľnosti dôležité merateľné ukazovatele. Na mieru šité modely uhlíkových stôp pre špecifické environmentálne a ekonomické kontexty sú pritom základom pre dosiahnutie úspešnej udržateľnosti.
Viac informácií

Naše úspechy

  • Podpora pri tvorbe správ o trvalej udržateľnosti (všetkých 6 správ spoločnosti Telenor Bulgaria, 2 správy VIVACOM)
  • Podpora pri príprave prvej integrovanej správy v Bulharsku (VIVACOM)
  • podpora vytvárania a riadenia procesov riadenia podnikového prostredia, vrátane softvéru na správu environmentálnych dát (Telenor Bulgaria)
  • Vývoj „zelenej siete“ bez emisií CO2 (A1 Telekom Austria)
denkstatt Einzelillus 8


Naši klienti

Telekom Austria
Telenor Bulgaria

VIVACOM (Bulgaria)
Telelink

Telenor Hungary
Deutsche Telekom Kontakty

Ďalej: Transport & logistika