Industries
Denkstattt Illus Mobile 04

Verejný sektor

Organizácie dnes čelia rastúcim očakávaniam o ich širšej úlohe v spoločnosti. Verejný sektor nie je výnimkou; tieto očakávania sú tu spájané s jeho vnútornou občianskou zodpovednosťou za správne riadenie verejných statkov a využívanie verejných peňazí.

Na medzinárodnej úrovni rastúce globálne výzvy čoraz častejšie vyžadujú cezhraničnú spoluprácu s cieľom zabezpečiť účinnú politiku. Tento kontext globalizácie prináša ďalší tlak na národné vlády a v dnešnom dátovom a prepojenom svete musia verejné rozhodnutia uspokojovať rastúce požiadavky na transparentnosť a  byť založené na spoľahlivom a preukázateľnom základe. Napokon, dnešná agenda udržateľnosti zdôrazňuje úlohu miestnej samosprávy ako hnacej sily trvalo udržateľného rozvoja.

Ako správca pre verejné statky je však verejný sektor často zaťažený minulosťou z hľadiska administratívy, zručností a infraštruktúry, čo môže vyžadovať rôzne akcie. Zapojenie zainteresovaných strán a partnerstvá medzi verejným a súkromným sektorom je čoraz viac uznané za nástroj, ktorý sa usiluje o poskytnutie riešení šitých na mieru na sociálne zlepšenie.


Naše služby

Cieľom tejto služby je systematická identifikácia potenciálnych pozitívnych a negatívnych environmentálnych a sociálnych dopadov projektov. Takéto analýzy môžu pomôcť pri výbere najlepších dostupných technológií z environmentálneho a sociálneho hľadiska, ako aj pri rozhodovaní o riadení a minimalizácii negatívnych vplyvov.

Cieľom týchto služieb je posúdiť hospodárske, environmentálne a sociálne dôsledky vyplývajúce z vývoja a uplatňovania politík, plánov a projektov.  Takéto hodnotenia sú užitočné pre inštitúcie a miestne samosprávy na modelovanie účinkov nových politík alebo právnych predpisov. Používajú ich aj podniky na veľké projekty, ktoré ponúkajú platformu pre riadenie rizík podnikovej hodnoty. V širšom zmysle ide o buď: a) predbežné (ex-ante) hodnotenia, ktoré hodnotia očakávané výsledky; alebo b) následné hodnotenia (ex-post), ktoré vyhodnocujú konkrétne výsledky implementácie politík, programov alebo projektov.

Dobré pochopenie objemu a štruktúry emisií skleníkových plynov pomáha každej organizácii (vládnej, miestnej alebo spoločnosti) čeliť strategickým výzvam. Schéma obchodovania s emisiami EÚ ETS sa vzťahuje len na emisie a opatrenia na ich znižovanie, pričom niektoré  reálne príležitosti na zníženie emisií ani nezahŕňa. Našim klientom pomáhame identifikovať obchodné príležitosti v spojení s ochranou klímy a uľahčujeme zmeny v ich vnútorných procesoch.

Ako spolupracujete so svojimi zainteresovanými stranami? Ako môžete zistiť, čo od Vás Vaši zákazníci, dodávatelia, zamestnanci a susedia očakávajú alebo chcú a čo nechcú? Ako môžete využiť vedomosti Vašich zainteresovaných strán na vytvorenie pridanej hodnoty pre každého, kto má podiel vo Vašom podniku? Ponúkame podporu, ktorú potrebujete na implementáciu systému riadenia zúčastnených strán, vrátane pomoci pri definovaní problémov a cieľov a navrhovaní procesu komunikácie s príslušnými subjektmi.

Môžete profitovať z ochrany životného prostredia. Proaktívne opatrenia na ochranu životného prostredia, ktoré tvoria náš program Ekoprofit, prinášajú priemerné úspory okolo 50 000 EUR za rok a spoločnosť. Prvým krokom je vypracovanie environmentálnej súvahy na analýzu vašej súčasnej environmentálnej výkonnosti. Tá poskytuje základ pre stanovenie environmentálnych cieľov a mapovanie konkrétnych opatrení na zlepšenie vášho záznamu o udržateľnosti. Poskytovanie potrebných školení a kvalifikácie vašim zamestnancom v oblasti životného prostredia je ďalším aspektom programu a kľúčovým faktorom úspechu pri implementácii a monitorovaní. Podniky s certifikáciou Ekoprofit dostávajú aj služby podpory PR.

Spoločnosť denkstatt podporuje developerov a iné zúčastnené strany na ceste budovania inteligentných miest a oblastí pomocou systémového prístupu a interdisciplinárnych riešení pre budovy, energiu, dopravu a logistiku, infraštruktúru a ďalšie oblasti. V centre našich služieb je rozvoj inteligentného mesta (alebo okresu či regiónu) s víziou, strategickými cieľmi a realizačnými programami, ako aj systematickým implementovaním, hodnotením a monitorovaním stratégií.
Viac informácií

  • Poradenstvo pre miestne orgány a vládne agentúry o trvalo udržateľnom rozvoji miest.
  • Podpora miestnych orgánov počas procesov „smart city“ zameraných na zníženie emisií, podporu využívania obnoviteľných zdrojov energie, zachovanie zdrojov a zlepšenie kvality mestského života.
  • Zavedenie inteligentných mestských štruktúr v miestnej samospráve a riadenie procesov neustáleho zlepšovania s cieľom zvýšiť udržateľnosť.

Viac informácií

Naše úspechy

  • Budovanie kapacít, programový rozvoj a komunikácia v oblasti environmentálneho zdaňovania a rozpočtovej reformy (Európska komisia)
  • Prepojenie biodiverzity s národnými hospodárskymi a sociálnymi prioritami v členských štátoch EÚ (Európska komisia)
  • Bulharský inventár emisií skleníkových plynov v sektore energetiky, dopravy a F-plynov a príprava národnej inventarizačnej správy (Bulgarian Executive Environmental Agency)
  • Ex-ante hodnotenie bulharského operačného programu Životné prostredie 2014-2020 (Ministerstvo životného prostredia a vôd, Bulharsko)
  • Klimatická adaptačná stratégia pre mesto Sofia
  • Projekt environmentálneho rozvoja pre viac ako 250 mestských podnikov za 14 rokov (mesto Viedeň)
denkstatt Einzelillus 8


Naši klienti

Európska komisia
Ministerstvo životného prostredia a vôd, Bulharsko
Ministrstvo životného prostredia a klimatických zmien, Rumunsko

Bulgarian Executive Environment Agency
Mesto Sofia, Bulharsko
National Revenue Agency, Bulharsko
Timisoara, Arad

Mesto Viedeň, Odd. životného prostredia
Mesto Viedeň, Odd. územného plánovania
Mesto Viedeň, Odd. IT
Mesto Viedeň, Odd. odpadového hospodárstvaKontakty

Peter Rakovský
peter.rakovsky@denkstatt.sk

Ďalej: Automobilový priemysel