Sme obchodní poradcovia,

ktorí spravujú prírodný
a sociálny kapitál

denkstatt Group je popredná medzinárodná poradenská spoločnosť v oblasti životného prostredia, udržateľnosti, energetiky, zdravia, bezpečnosti a mobility s tromi desaťročiami skúseností.

Sme presvedčení, že rovnováha medzi tromi piliermi udržateľnosti je rozhodujúca pre budúci obchodný úspech v meniacom sa svete,

preto je našou najvyššou prioritou súlad medzi ekonomickou, ekologickou a sociálnou výkonnosťou.

Zistite viac o denkstatt Group a jej histórii!

Vaše holistické poradenstvo v oblasti udržateľnosti

denkstatt vyvíja a implementuje komplexné stratégie a riešenia:

Holistické stratégie znižovania emisií, ktoré menia ochranu klímy na dlhodobé obchodné príležitosti pre spoločnosti, vlády a organizácie na celom svete. Naše odborné znalosti však ďaleko presahujú dekarbonizáciu a siahajú od reportovania a hodnotenia udržateľnosti, ako je posudzovanie životného cyklu (LCA), až po cirkulárnu ekonomiku, energetiku alebo riadenie biodiverzity.

Pozrite si všetky oblasti záujmu a služby, ktoré ponúkame

Krátke fakty

Spoločnosť bola založená v roku 1993 vo Viedni

Viac ako 170 expertov

7 kancelárií v 5 krajinách

1 medzinárodná sieť (Inogen)

…100 % záväzok

Pracujeme s tými najlepšími z najlepších.

Nie sme prepojení len s najdôležitejšími hráčmi na podnikateľskej a mimovládnej scéne – v rámci odvetvia sa tešíme veľkej dôvere. V spolupráci s celosvetovou sieťou Inogen®Alliance poskytuje denkstatt Group poradenstvo nadnárodným klientom. Naša rozsiahla sieť a rozmanitá spolupráca s partnermi nás odlišuje od ostatných a spoľahlivejšie Vás dovedie k cieľu.

Kontaktujte nás

Vyplňte nasledujúci formulár a náš tím Vám rád pomôže.

Inogen®Alliance
Make global commitments a local reality

Inogen Alliance is a global network of independent consulting companies that have come together by choice to collaborate around the world on EHS projects for a consistent client experience. With offices located on every continent, more than 5,000 associates worldwide, and projects completed in 200 offices in more than 150 countries, Inogen Alliance provides unparalleled coverage, consistency, and 20 years of experience for a more sustainable future. Global Thinking. Local Delivery. (The INOGEN ALLIANCE logo and INOGEN are trademarks of Inogen Environmental Alliance, Inc.)

denkstatt & enertec

Demands on supply and safety are changing even faster with the growing complexity of modern society, the economy, and jurisdiction. Efficient and sustainable energy supply, use, and distribution can only be practicable if all the different requirements and future strategic necessities are incorporated. This is denkstatt & enertec GmbH’s competence: We seek to position you and your company so that it is ready to take on future challenges and ambiguities – and therefore present solutions in accordance with your everyday working process. Our services include site-specific energy supply concepts, energy audits (according to EU and federal laws), analysis, evaluation, and development of efficiency measures as well as optimization.

ENERTEC

ENERTEC is an engineering consultancy with a focus on thermal power engineering, refrigeration technology, HVACR, and energy media supply. It was founded in Graz in 1991. For its clients in the fields of industry, commerce, and services ENERTEC always aims to find cost-effective solutions and to support their implementation.

Inogen®Alliance
Make global commitments a local reality

Inogen Alliance je globálna sieť nezávislých poradenských spoločností, ktoré sa spojili na základe vlastného rozhodnutia, aby spolupracovali na projektoch EHS po celom svete a poskytovali klientom konzistentné služby. S kanceláriami na všetkých kontinentoch, viac ako 5 000 spolupracovníkmi po celom svete a projektmi realizovanými v 200 kanceláriách vo viac ako 150 krajinách poskytuje Inogen Alliance bezkonkurenčné pokrytie, konzistenciu a 20 rokov skúseností pre udržateľnejšiu budúcnosť. Globálne myslenie. Lokálne dodávky. (Logo INOGEN ALLIANCE a INOGEN sú ochranné známky spoločnosti Inogen Environmental Alliance, Inc.)

denkstatt & enertec

Požiadavky na zásobovanie a bezpečnosť sa menia ešte rýchlejšie s rastúcou zložitosťou modernej spoločnosti, hospodárstva a jurisdikcie. Efektívne a udržateľné zásobovanie energiou, jej využívanie a distribúcia môžu byť uskutočniteľné len vtedy, ak sa zohľadnia všetky rôzne požiadavky a budúce strategické potreby. To je v kompetencii spoločnosti denkstatt & enertec GmbH: Snažíme sa, aby ste vy a vaša spoločnosť boli pripravení na budúce výzvy a nejasnosti – a preto vám ponúkame riešenia v súlade s vaším každodenným pracovným procesom. Naše služby zahŕňajú koncepcie zásobovania energiou špecifické pre danú lokalitu, energetické audity (podľa zákonov EÚ a spolkových zákonov), analýzu, hodnotenie a vývoj opatrení na zvýšenie účinnosti, ako aj optimalizáciu.

ENERTEC

ENERTEC je inžinierska poradenská spoločnosť so zameraním na tepelnú energetiku, chladiarenskú techniku, HVACR a dodávky energetických médií. Bola založená v meste Graz v roku 1991. Pre svojich klientov v oblasti priemyslu, obchodu a služieb sa ENERTEC vždy snaží nájsť nákladovo efektívne riešenia a podporiť ich realizáciu.

Ďakujeme za vašu správu! Čoskoro sa Vám ozveme.