Szoftver megoldások a Veszélyes anyagok kezelésének támogatására

A denkstatt által fejlesztett denxpert és Envirodata fenntarthatósági, munka- és környezetvédelmi tevékenységeket támogató szoftvercsalád lehetőséget biztosít a rendelkezésre álló adatok nyilvántartásához, menedzseléséhez. Az egyes modulok segítségével nem csak a jogszabályi kötelezettségeknek tehetünk pár gombnyomással eleget, de olyan lekérdezéseket is lehetővé tesz, mely a munkánkat is nagyban megkönnyíti. Már több mint 1000 telephelyen használják EHS megoldásainkat.

CHEMICAL modul

Vegyi anyagok, veszélyes készítmények nyilvántartása szoftverrel

A denkstatt Hungary Kft. által fejlesztett denxpert (korábban ENVIRODATA) szoftver vegyi anyagos – CHEMICAL – modulja alkalmas a hatóság, azaz a Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi hatóságok, az ÁNTSZ, illetve egyéb hatóságok által elvárt tartalommal és formában a megfelelő veszélyes anyag adatok tárolására, pl. a biztonsági adatlapok adatainak tárolására, valamint a vegyi anyagokkal kapcsolatos adatlapok, veszélyes anyagokkal kapcsolatos felhasználási utasítások, munkalapok elkészítésére. A vegyi anyagos szoftver alkalmas továbbá a vegyi anyagokkal, veszélyes készítményekkel, keverékekkel kapcsolatos adatok nyilvántartására, a mindennapi adatfelvitel megvalósítására.

Veszélyes anyagokkal kapcsolatos követelmények

 • 2000. évi XXV. törvény a kémiai biztonságról
 • 44/2000. (XII. 27.) EüM rendelet a veszélyes anyagokkal és a veszélyes készítményekkel kapcsolatos egyes eljárások, illetve tevékenységek részletes szabályairól
 • A Bizottság 453/2010/EU Rendelete (2010. május 20.) a vegyi anyagok regisztrálásáról, értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról (REACH) szóló 1907/2006/EK rendelet módosításáról
 • Az Európai Parlament és a Tanács 1272/2008/EK rendelete (2008. december 16.) az anyagok és keverékek osztályozásáról, címkézéséről és csomagolásáról (GHS rendelet
 • 26/2000. (IX. 30.) EüM r. a foglalkozási eredetű rákkeltő anyagok elleni védekezésről és az általuk okozott egészségkárosodások megelőzéséről
 • 41/2000 (XII.20.) EüM-KöM e. r. az egyes veszélyes anyagokkal, illetve készítményekkel kapcsolatos egyes tevékenységek korlátozásáról
 • 219/2011 (X. 20.) Korm. rendelet a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésről; SEVESO III

Vegyi anyag szoftverünk alkalmas a biztonsági adatlapok adatainak tárolására; akár a 44/2000. EüM rendelet, akár a CLP – GHS rendelet szerint; a jogszabályi előírásoknak megfelelő  címkék nyomtatására, a veszélyes anyagok, biztonsági adatlapok szerinti nyilvántartására, ADR utasítás készítésére.

Segítségképpen néhány fogalom:

 • CLP: Classification Labeling Packaging
 • CLP-rendelet: a vegyi anyagok és keverékek osztályozásáról, címkézéséről és csomagolásáról szóló új európai rendelet
 • DSD: a korábbi veszélyes anyagokról szóló irányelv
 • DPD: a veszélyes készítményekről szóló irányelv
 • REACH: registration, evaluation, authorisation, restriction
 • REACH: a vegyi anyagok regisztrálására, értékelésére, engedélyezésére és korlátozására irányuló folyamat. A REACH az adott vegyi anyagból évi egy tonnánál többet előállító vagy importáló szervezetekre  ruházza át az anyagok tulajdonságaira vonatkozó adatok összegyűjtésével és az Európai Vegyianyag-ügynökséghez való benyújtásával járó teljes felelősségi kört
 • REACH-IT: a REACH rendelet támogatására szolgáló szoftver
 • ECHA: Európai Vegyianyag-ügynökség
 • SIEF: Anyaginformációs cserefórum
 • LR: Vezető regisztráló
 • IUCLID 5: szoftver a vegyi anyagok hatásaira és tulajdonságaira vonatkozó adatok gyűjtésére és kezelésére, a REACH adatszolgáltatás megtételére

Kérjük, jelezze, ha a Chemical modul használatáról helyszíni bemutatót igényelne!

További információkat a CHEMICAL és egyéb moduljainkkal kapcsolatban itt olvashat: www.denxpert.eu

Ügyfeleink

E.ON Holcim

Sanofi-Avensis Chinoin

Kapcsolat

Szücs-Winkler Róbert – EHS IT Tanácsadás
szucs-winkler.robert@denxpert.hu

Szabó András – Tanácsadás, értékesítés
szabo.andras@denxpert.hu