Field of interest
Denkstattt Illus Mobile 02

Декарбонизация & Бизнес стратегии

От известно време декарбонизацията на икономиката е сред важните теми за инвеститорите. Те я разглеждат двустранно в своите бизнес планове и инвестиционни цели. От една страна, искат да намалят риска от инвестиране в бизнеси, които са остарели от пазарна гледна точка. Това са бизнеси, които работят в разрез със световните тенденции и нуждите на обществото. От друга страна, искат да са част от тези бизнеси, които имат потенциал за растеж чрез използване на нови технологии, адресиране на обществени нужди и предлагане на услуги, които са търсени от пазарите, ориентирани към бъдещето. Безспорно има и много други важни фактори, които повлияват на бизнес моделите, например дигитализацията, роботиката и демографските промени. Важното в случая е изводът, който можем да направим: ако не се адаптирате спрямо пазарните нужди, Вие няма да сте част от играта за дълго. Подобни ключови теми, част от устойчивото развитие, са стимул за създаването на нови бизнес стратегии. Декарбонизацията е само една от тези ключови теми.

Ползите за Вас

 • Ще бъдете по-атрактивни за инвеститорите
 • Имате бизнес модел, който е пригоден за бъдещето
 • Превръщате се в по-конкурентоспособни от своите конкуренти чрез по-навременното обслужване на пазарните нужди
 • Управлявате Вашата дейност като отговорна част от обществото

 


 

Нашите услуги

На практика всички компании са изправени пред тежки промени в своите бизнес модели. Независимо дали става въпрос за структурата, за начините за комуникация, изискванията на заинтересовани страни – предстоят важни промени. Декарбонизацията е един от водачите на тази промяна. Разработваме подходи за привличане на бизнес възможности чрез стратегии за декарбонизация и подкрепяме преходът към нисковъглеродна икономика.
Доброто разбиране за размера и структурата на емисиите от парникови газове помага на всички организации – от национални правителства до местни власти и компании – да отговорят стратегически на нововъзникващи предизвикателства. Системата за търговия с емисии (СТЕ) на ЕС обхваща само част от тези емисии и средствата за съкращаването им, което означава, че много от възможностите за тяхното реално намаление не са предвидени. Ние даваме на нашите клиенти нужната подкрепа, за да идентифицират допълнителни възможности за бизнеса си, произтичащи от режима за опазване на климата и да стартират вътрешни процеси на промяна.
Тези услуги са насочени както към компании, така и местните власти, за да могат те да изградят устойчиви стратегии за опазване на климата и енергийна ефективност. Разработването на План за устойчива енергия включва поставянето на цели и мерки за енергийна ефективност на различните дейности  – в краткосрочен, средносрочен и дългосрочен план.
Тази услуга помага на клиентите ни – институции, местни власти и компании – да оценят и управляват рискове, свързани с екстремни природни явления и бедствия. Използваме научни климатични модели за оценка на уязвимостта и изготвяме планове за адаптация, които са съобразени с нуждата на клиента.
Често при вземането на инвестиционни решения имате нужда от конкретни данни, информация или знания, свързани с околната среда. Помагаме Ви, а темите, които обхващаме, са от изграждане на ВЕИ инсталации, през системи за управление на отпадъци и мерки за енергийна ефективност, до нови бизнес модели и начинания.
Преходът към нисковъглеродна икономика е факт. Сигнал за това дават не само 195-те държави, подписали Парижкото споразумение от 2015 г., но и все повече бизнеси по света. Как можем да сме сигурни обаче, че този преход е в крак с препоръките на климатолозите за ограничаване на най-тежките последици от глобалното затопляне, но също и че осигурява устойчив бизнес растеж? Инициативата за Научно-обосновани цели (Science Based Targets) има мисията да спомогне за това, като приравни корпоративните цели за намаляване на емисии на парникови газове с най-добрите препоръки за ограничаване на глобалното затопляне твърдо под 2 градуса Целзий. Чрез Научно-обосновани цели, бизнесът има шанса да се позиционира като лидер в прехода към нисковъглеродна икономика. Инициативата за Научно-обосновали цели е дело на CDP, Глобалния Договор на ООН (UN Global Compact), WWF и World Resources Institute, в партньорство с коалицията We Mean Business.
Подкрепяме организационните процеси, необходими за акредитация по програмата на ACI Europe на летищата като въглеродно-неутрални зони (Airport Carbon Accreditation). Част от нашата работа е да подпомогнем идентифицирането и реализирането на приложими мерки или проекти, които могат да бъдат да бъдат инициирани, за да се ускори процеса към достигане на необходимото ниво за сертификация. Независимо дали става въпрос за Ниво 1 – Въглероден отпечатък, или Ниво 2 – Намаляване на емисиите, имаме опитът и знанията, за да подкрепим летищата да се развиват устойчиво, да бъдат конкурентни и това да бъде видимо по начин, който ангажира заинтересованите страни.

Експертите на denkstatt ще ви помогнат да станете част от CDP (известен в миналото като Carbon Disclosure Project) – глобалната програма за докладване в сферата на устойчивото развитие. Независимо дали тепърва стартирате процеса по декарбонизация и работите по създаване на климатична стратегия, имате значителен опит с реализирането на устойчиви политики или искате да използвате рамката за отчитане на CDP, за да доразвиете своята корпоративна устойчивост, ще намерим ефективно решение да подкрепим успеха на бизнеса ви. Ако желаете да постигнете висока оценка, ще ви помогнем да формулирате политиките си в сферите на климата, управлението на горските и водните ресурси.

Реализирани проекти

 • Изпълнителна агенция по околна среда – Инвентаризация на националните емисии от парникови газове за 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 г. (сектор Енергия, вкл. подсектор Транспорт)
 • Изпълнителна агенция по околна среда – Инвентаризация на националните емисии от флуор-съдържащи парникови газове (HFCs, SF6, PFCs) за, 1995-2008, 2009, 2010 г.
 • Изпълнителна агенция по околна среда – Преизчисляване на националните емисии от парникови газове за периода 1988-2008 г. (сектор Енергия)
Denkstattt Illus Mobile 02
 • Изпълнителна агенция по околна среда – Преизчисляване на националните емисии от парникови газове за периода 1988-2008 г. (подсектор Транспорт)
 • Изпълнителна агенция по околна среда – Оценка на неопределеността на емисиите на парникови газове за периода 1988-2009 г. за всички сектори чрез използване на метод Монте Карло
 • Летище София – Консултации за постигане на второ ниво на Airport Carbon Accreditation
 • Министерство на околната среда на Румъния – Инвентаризация на националните емисии на флуор-съдържащи парникови газове (HFCs, SF6, PFCs)
 • Столична община – Инвентаризация на емисии на парникови газове за София 2007-2011 г.; Инвентаризация на емисии на парникови газове за София 2015 г.
 • Столична община – Изготвяне на стратегия за климатична адаптация
 • DPM Крумовград – Предварителна инвентаризация на парниковите газове, генерирани при проект Крумовград
 • DPM Челопеч – Инвентаризация на емисиите от парникови газове. Разработване и актуализация на План за управление на емисиите
 • Европейска комисия – ICP Europe (Investor Confidence Project: Разработване на протоколи за стандартизиране на осъществяването и документацията на проекти за енергийна ефективност в жилищни и административни сгради с цел улеснен достъп до финансиране) – съвместен проект по Хоризонт 2020
 • Европейска комисия – I3CP (Industry, Infrastructure & Investor Confidence Project Europe: Разработване на протоколи за стандартизиране на осъществяването и документацията на проекти за енергийна ефективност в промишлени инсталации и инфраструктура с цел улеснен достъп до финансиране) – съвместен проект по Хоризонт 2020
 • Рила Самоков 2004 ООД – Стратегически консултант по околна среда и разработване на плана за устойчивото развитие на проекта Супер Боровец и интегрирането на ВЕИ
 • Софийска вода – Предпроектно проучване за възможностите за енергийно оползотворяване на органични отпадъци
 • JYSK България – Предпроектно проучване за възможностите за използване на ВЕИ в логистичен център

 

За контакти

Петър Сеизов peter.seizov@denkstatt.bg

Иван Паспалджиев  ivan.paspaldzhiev@denkstatt.bg

Следваща тема: Софтуерни решения за управление на устойчивостта