Field of interest
Denkstattt Illus Mobile 02

ESG- eкологично, социално и корпоративно управление и докладване 

Работата по устойчиво управление трябва да е интегрирана в цялостното развитие на бизнеса. Изисква познания за това как да се определят конкретните теми за ESG, важни за всяка организация, как те са свързани с други бизнес процеси, както и как да ги управлявате по начин, който е в съответствие с цялостната фирмена стратегия.

Ползите за Вас

 • Намаляване на разходите чрез оптимизация и по-ефективен мениджмънт на вътрешните процеси и системи
 • Прозрачност и повишаване на доверието към компанията и бранда, подкрепа на дейностите, свързани с репутационен мениджмънт. Това включва влияние както върху външната среда и обществото, така и върху привличането и задържането на ангажирани служители
 • Ефективен риск-мениджмънт – идентифициране и управление на икономическите, екологичните и социални рискове
 • По-добра информираност и разбиране относно важните теми за компанията
 • Улеснява и подпомага докладването и съответствието с регулаторните изисквания за съответната бизнес среда

 


 

Нашите услуги

Управлението на устойчив бизнес е просто добро управление на бизнес, като се вземат предвид още аспекти и рискове от контекста – най-често свързани с околната среда и общностите. Развитието на такава способност означава да знаете откъде-докъде се простира „устойчивото“ за Вашия бизнес; да можете да определите свързаните с него теми и да разберете тяхната значимост за компанията и нейните заинтересовани страни; да създадете план за работа, който е част от бизнес процесите ви.
Къде се намира компанията Ви по пътя към икономическа, социална и екологична устойчивост? Защо припознавате за значими и управлявате дадени теми от множеството, възприети като световно значими. Как го правите? Докладът за устойчивост дава равносметка за представянето Ви в тези области, както и очертава бъдещите стъпки. Така компанията публично отговаря на всички интереси и очаквания, с които е свързана и посочва визията си за това кое е смислено в нейната среда. Изработваме докладите спрямо стандарта на Глобалната инициатива за отчетност GRI.
За да бъдат наистина смислени, ценни и да носят ползи, CSR/КСО политиките на компанията трябва да отразяват корпоративните ценности и среда. Ние можем да Ви помогнем при създаването и развитието на Политиките за корпоративна социална отговорност.
Управлението на репутацията не е само имиджът на една компания. То е част от цялостното бизнес и организационното управление, от маркетинг дейностите, от управлението на хората и екипите… Репутационният мениджмънт е с много по-комплексен характер и от него зависи дългосрочната устойчивост. Добрата репутация е свързана с това как се справя компанията с основните бизнес процеси и как действа в интегритет с ценностите си.
Понякога имате нужда да Ви подкрепим директно при консултациите и диалога със заинтересованите страни. Ползата за Вас е, че знаем как да ги идентифицираме добре и да ги различим от Вашите публики; знаем как да организираме процеса за работа с тях и как да управляваме взаимните очаквания.
Добрата политика за развитие на дадена местна общност произтича от качествен анализ на значимите теми за бизнеса и неговите заинтересовани страни. Това е част от цялостното управление на корпоративната устойчивост. Ключовата задача на тази политика е да позволи на компанията и общността да създадат споделена стойност, като увеличат социалния капитал.
Според изискванията на Закона за счетоводството, голяма част от компаниите трябва да подготвят и публикуват официални отчети, които съдържат информация за нефинансовите резултати и цели на компанията. Това включва предоставяне на информация по теми като околна среда, служители, заинтересовани страни, човешки права, корупция. Нефинансовият отчет е добър инструмент за комуникация с различни заинтересованите страни и за управление на репутацията: събирането и представянето на нефинансова информация дава възможност на мениджърите да преосмислят и представят важни аспекти от политиките, процесите, резултатите и рисковете пред компанията, които влияят съществено върху присъствието й на пазара.

Реализирани проекти

 • Българска минно-геоложка камара – Създаване на български стандарт за устойчиво развитие на минерално-суровинната индустрия
 • Теленор България – Стратегически консултант по устойчиво развитие
 • Теленор България – Подпомага изготвянето на годишните Доклади по корпоративна отговорност 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 г.
Denkstattt Illus Mobile 02
 • Билла България – Изготвяне на годишните Доклади по корпоративна социална отговорност 2013, 2014, 2015-2016 г.
 • Виваком – Изготвяне на годишни Доклади за устойчиво развитие 2014, 2015 г.
 • Виваком – Изготвяне на първи Интегриран доклад – 2016 г.
 • Speedy – Изготвяне на нефинансов доклад за дейността за 2017 г.
 • Coca-Cola HBC България – Изготвяне на първи Доклад по устойчиво развитие 2013 г.
 • Coca-Cola HBC България – Платформа за вътрешна комуникация на екологичните проекти на компанията
 • Coca-Cola HBC България – Изготвяне на корпоративна политика за доброволчество
 • Coca-Cola HBC България – Създаване на процес за управление на заинтересованите страни
 • Coca-Cola Hellenic – Валидация на доклада по Корпоративна отговорност на Coca-Cola Hellenic за 2006, 2010, 2011 г.
 • Coca-Cola Hellenic – Обучения за служители на компанията на тема „Управление на околната среда“, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 г.
 • Coca-Cola Hellenic – Създаване на корпоративна стратегия за подпомагане на местните общности в областта на околната среда
 • Coca-Cola Hellenic – Изготвяне на програма за вътрешна комуникация на постиженията на компанията по отношение на устойчивото развитие
 • DPM Крумовград – Стратегически консултант по корпоративна устойчивост за DPM Крумовград
 • DPM Крумовград – Управление на процеса по консултации със заинтересованите страни
 • DPM Крумовград – Изработване план за информиране и процес на консултации на проекта Крумовград според изискванията на ЕБВР
 • DPM Челопеч – Стратегически консултант по корпоративна устойчивост за DPM Челопеч
 • DPM Челопеч – Качествена оценка на приноса на DPM Челопеч към развитието на местния бизнес в района на Средногорието
 • DPM Челопеч – Изготвяне на Стратегия за инвестиции в местните общности
 • DPM Челопеч – Одит на взаимодействието със заинтересованите страни
 • DPM Челопеч – Изготвяне на доклад по околна среда 2004-2013 г.
 • DPM Челопеч – Обучение за корпоративни инвестиции в местните общности за групата DPM
 • ERM – Изготвяне на Оценка на нуждите на местните общности за компания от добива на нефт и газ
 • Посолство на Великобритания в София – Изработване на доклад по околната среда за 2007 и 2008 г.
 • Трейс Рисорсиз – Стратегически консултант по организационно развитие, управление на околната среда и комуникациите
 • Трейс Рисорсиз – Управление на процеса по консултации със заинтересованите страни по проекта Брезник (2 фази)
 • Асарел-Медет АД – Обучителен цикъл за разширения мениджърски екип на Асарел-Медет АД
 • Басейнови дирекции към МОСВ – Консултации със заинтересованите страни по плановете за управление на речните басейни в България
 • Горичка – Изработване и провеждане на съвместно обучение Глобалното корпоративно затопляне. Някои клиенти: Нетинфо, Каолин, Шел България, Сагита, Био България, Булинс, Пощенска банка, Българско дружество за защита на птиците, Данон Сердика
 • Басейнова дирекция Източно-беломорски район – Модериране и фасилитиране на Международната конференция за интегрирано управление на водите, Пловдив, март 2011
 • Министерство на околната среда и водите – Модериране и фасилитиране на международна конференция за интегрирано управление на водите, София, май 2012

Нашите клиенти

denkstatt България: Coca-Cola HBC България Coca-Cola Hellenic Теленор Виваком Билла България Дънди Прешъс Металс Асарел Българска минно-геоложка камара Спиди ERM Посолство на Великобритания в София Трейс Рисорсиз Басейнови дирекции към МОСВ  

denkstatt Group: Alpla AT&S Barry Callebaut BONUS Vorsorgekasse Coca-Cola Hellenic EVN Gasteiner Heineken Serbia Innsbrucker Kommunalbetriebe Lenzing MAM Babyartikel Palfinger Pfizer Austria Salesianer Miettex Steiermärkische Sparkasse Uniqua Verbund Vöslauer Mineralwasser Wienerberger ZKW Group


 

За контакти

Климентина Рашева klimentina.rasheva@denkstatt.bg

Следваща тема: Устойчиви инвестиции