Field of interest
Denkstattt Illus Mobile 02

През последните години кръговата икономика се превръща в един от основните приоритети на ЕС. Сред основните фактори за това са затрудненият достъп до ресурси, отрицателното екологично въздействие, резултат от неустойчиви производства, както и нарастващото потребление на стоки. Ключовите цели на концепцията за кръгова икономика са свързани със спестяване на ресурси, създаване на заетост и намаляване на отрицателното въздействие върху околната среда. Тези цели могат да се постигнат чрез предлагане на услуги вместо стоки, подобряване на продуктовия дизайн, както и чрез поправката, повторната употреба и рециклирането на продукти. Накратко, обединяващата идея е да се намалят използваните първични суровини и да се затвори цикълът на производство. През 2015 г. Европейската комисия предложи амбициозен пакет от мерки, с които да подпомогне предприятията и потребителите в прехода към по-ефективна, т.е. кръгова икономика, в която ресурсите се използват устойчиво. През 2018 г. този пакет ще бъде приет и ще започне да се транспонира от държавите-членки. Пакетът за Кръгова икономика на ЕС може да се разглежда не само като предизвикателство, но и като възможност. В този смисъл, разработването и прилагането на стратегия за ресурсна ефективност може да спомогне както за пълно съобразяване с приложимото законодателство, така и за придобиване на определено пазарно предимство. Експертите ни, извършващи услуги в сферата на Кръговата икономика, притежават разнообразен опит (в различни индустрии и държави), свързан с ефективното управление на различни видове материални потоци и отпадъци. През следващите няколко години се очертават няколко ключови теми, свързани с ресурсите и въздействията им върху обществото и околната среда:

 • Пакетът за кръгова икономика на Европейския съюз
 • Оптимизиране на ресурсната ефективност на производствата
 • Замърсяване на океаните с пластмаси, както и попадането на микропластмаси в хранителната верига
 • Намаляване на хранителните отпадъци

Накратко, въпросът е следният: Достатъчно подготвена ли е Вашата организация, за да се справи с предизвикателствата на кръговата икономика, особено по отношение на бизнеса, който искате да развивате в бъдеще?

Ползите за Вас

 • Оптимизирано управление на ресурсите по цялата верига на доставките;
 • Оптимизиране на разходите в производствения процес чрез подобряване на ресурсната ефективност;
 • Оптимизиране на разходите, свързани с управлението на производствени отпадъци и отпадъци от опаковки

 


 

Нашите услуги

Най-общо, одитът за ресурсна ефективност на една компания води до допълнителна прозрачност по отношение на материалните потоци и процесите, свързани с тях. Въз основа на резултатите от този анализ лесно може да се оптимизира използването на ресурсите. Подходите за постигането на ресурсна ефективност са различни – закупуване на нова техника, ограничаване на използваните материали, използване на алтернативни ресурси, рециклиране и др. Експертите ни ще помогнат да се избере и приложи най-ефикасната система от мерки, подходяща за Вашия бизнес.
Предлагаме цялостни решения за управление и отчетност на производствените отпадъци и отпадъците от опаковки, с цел оптимизиране на разходите и намаляване на въздействията върху околната среда.

Реализирани проекти

 • The Coca-Cola Company – Глобално проучване за нивата на рециклиране опаковки (2 фази)
 • Софийска вода – Предпроектно проучване за възможностите за енергийно оползотворяване на органични отпадъци
 • Европейска комисия (грант) – WASTEKIT (Проект за идентифициране процеса на иновации в няколко партньорски региона в сферата на отпадъците) – съвместен проект под 7-ма рамкова програма
Denkstattt Illus Mobile 02
 • Европейска комисия (грант) – CLEANSEA (Към чиста незамърсена морска среда чрез научни данни, иновативни инструменти и добро управление) – съвместен проект под 7-ма рамкова програма

 

Нашите клиенти

denkstatt България: The Coca Cola Company  Европейска комисия Софийска вода 

denkstatt Group: ARA Altstoff Recycling Austria SPAR Österreichische Warenhandels AG Austrian Federal Ministry of the Environment  Plastics Europe


 

Контакти

Николай Михайлов nikolay.mihaylov@denkstatt.bg

Следваща тема: Устойчиво градско развитие