Field of interest
Denkstattt Illus Mobile 02

Оценки на въздействието

Можем да сме полезни на компаниите и институциите, когато желаят да разберат различните въздействия, които оказват върху природния и социалния капитал. Получените документи обикновено служат за вземане на бизнес решения, публична комуникация или за покриване на регулаторни изисквания.

 


 

Нашите услуги

Тази услуга има за цел систематично да идентифицира потенциалните положителни и отрицателни екологични и социални аспекти от въздействието на проекти. Подобна оценка може да помогне за избора на най-добрата налична технология от екологична и социална гледна точка, както и за решението как да се управлява и минимизира отрицателното въздействие.
Целта на тази услуга е да оцени икономическите, екологични и социални последици от инициирането и провеждането на различни политики, планове и проекти. Това е средство, което помага да избегнете решения, които в дългосрочен план могат да доведат до загуба на стойност. Тази оценка е от полза на институциите и местната власт за моделиране на ефекта от нови политики или законодателство. Прилага се и от бизнеса, когато става въпрос за големи проекти – осигурява платформа за управление на рисковете за корпоративната стойност. Най-общо се делят на два типа: а) предварителни (ex-ante) оценки, които информират за очакваните последствия и б) последващи (ex-post) оценки, които информират за реалните резултати от изпълнението на някаква политика, програма или проект.

Реализирани проекти

  • Европейска комисия: – Проучване в подкрепа на оценката на задълженията на държавите-членки за докладване и мониторинг на дейности в областта на околната среда – Изграждане на капацитет, програмно развитие и комуникация при данъчното облагане и бюджетната реформа в областта на околната среда – Проучване на връзките между биоразнообразието и социо-икономическите приоритети (на държавите от ЕС) – Проучване за определяне на държавите-членки в риск от неспазване на съответствието с целите на Рамковата Директива за Отпадъците за 2020 – Изследване на връзките между икономически сектори, околната среда и политиките за околна среда
Denkstattt Illus Mobile 02
  • Асарел-Инвестмънт АД – Анализ на екологичните рискове, свързани с реализация на 3 минни проекта, с цел дефиниране на инвестиционен интерес
  • Асарел-Медет АД – Предварителна оценка на въздействието върху компонентите на околната среда на 7 проучвателни площи и определяне на рисковете при реализация на миннодобивни проекти с цел дефиниране на инвеститорски интерес
  • Асарел-Медет АД – Оценка на екологичния риск на производството
  • Асарел-Медет АД – Оценка на въздействието на компанията върху устойчивото развитие на община Панагюрище
  • Оценка на въздействието на промени в законодателството за хранителната индустрия в България
  • DPM Крумовград – Оценка на здравния статус на населението в община Крумовград

 

Нашите клиенти

Европейска комисия Асарел-Инвестмънт АД Асарел-Медет АД DPM Крумовград  


 

Контакти

Боян Рашев boyan.rashev@denkstatt.bg Деница Павлова denitza.pavlova@denkstatt.bg

Следваща тема: Въглероден отпечатък и Оценка на жизнения цикъл