Field of interest
Denkstattt Illus Mobile 02

Устойчиви инвестиции

Устойчиви инвестиции е общ термин, отнасящ се към тези инвестиционни процеси, които взимат предвид околната среда, обществото и управлението като критерии в своите финансови анализи и решения. Социално-отговорните инвестиции нашумяха в последните години поради факта, че инвеститорите приеха идеята за интегрирането на ценностите си в своите портфолиа. Най-популярните инвестиционни полета са изменението на климата, възобновяемата енергия, дигиталната сигурност, равнопоставеността между половете, здравословната и органична храна, електрическите автомобили.

Ползите за Вас

 • Печеливши и устойчиви инвестиции
 • Намаляване на екологичните и социални рискове
 • Разширяване на клиентската база (B2B): институционалните инвеститори, като например пенсионните фондове и др., все по-често интегрират ESG факторите (Environmental, Social and Governance) в своите инвестиционни решения
 • Разширяване на клиентската база (B2C): милениалите водят промяната към SRI индекси. Те са готови да подкрепят една организация или да я бойкотират в зависимост дали споделя и техните ценности; жените са склонни повече от пъти спрямо мъжете да обмислят инвестиции, които имат положителна възвращаемост и носят положително въздействие

 


 

Нашите услуги

Парите не са всичко важно. Всичко важно обаче има стойност, а стойността в бизнес контекст най-често се измерва под формата на пари. Това представлява парадокс; понеже бизнесът най-често говори в езика на парите, нещата, които повечето от нас ценят най-често – здравата околна среда, здравите връзки с хората, здравото общество – остават невидими за взимащите бизнес решения и инвеститорите. Въпреки това, този проблем сам по себе си не е невидим. Бизнесът припознава нуждата да разбира стойността извън чисто финансовото. Подходът Sustainability accounting цели да преодолее бездната между бизнеса и истински важните неща. Използвайки най-добрите подходи от природните науки и икономиката, можем да изразим нефинансовата стойност в езика на парите, давайки възможност на бизнеса по-лесно да интегрира своята дейност с истинските важни за него неща. Подходът Sustainability accounting се основава на Протоколите за Природен и Социален Капитал, разработени в партньорство с академичните среди и неправителствени организации – от бизнеса, за бизнеса. Чрез протоколите бизнесът може да направи невидимото видимо.
Устойчивото, отговорно и с определени въздействия инвестиране (SRI) се превърна във феномен. Това е инвестиционна дисциплина, която разглежда критериите за екологично, социално и корпоративно управление (ESG), което генерира дългосрочна конкурентна финансова възвращаемост и положително въздействие върху обществото. Докладът на Американския финансов фонд SIF от 2016 г. за инвестиционните тенденции в САЩ по отношение на устойчивост, отговорност и въздействия показва, че повече от един на всеки пет долара под професионално управление в Съединените щати – 8,72 трилиона долара или повече – е инвестиран съгласно стратегиите на SRI. Точно както няма единен подход към SRI, няма и един термин, който да го опише. В зависимост от акцента си, инвеститорите използват етикети като: инвестиране в общността, етично инвестиране, зелено инвестиране и др.
Дейността на компаниите или отделни техни проекти е свързана с конкретни ползи за икономиката и обществото, които често биват пренебрегвани или недооценени от различни групи заинтересовани страни. Целта на тази услуга е да даде количествено измерение на тези ползи.
Оценката на възвръщаемостта на инвестицията е стандартен подход в корпоративното планиране. От своя страна, екологичното и социално въздействие се измерват в множество различни натурални единици, което прави сравнението невъзможно. Тази услуга остойностява очакваните екологични и социални въздействия (положителни и отрицателни) и ги интегрира във възвръщаемостта на инвестицията.
Отчетът за приходите и разходите е стандартен счетоводен документ за финансовия резултат на една компания за изминал период от време. В същия период всяка компания има и въздействие върху природния и социалния капитал, които остават скрити за инвеститорите и акционерите. Чрез тази услуга ние интегрираме тези въздействия в отчета, като извеждаме нетното въздействие на компанията върху устойчивото развитие.

Реализирани проекти

 • МЕТРО AG – Остойностяване и сравнение на въздействията върху околната среда и обществото на два бизнес модела чрез използване на подхода sustainability accounting
 • The Coca-Cola Company – Оценка на въздействието върху природния капитал на програмата за възстановяване на водни екосистеми (2 фази)
 • Speedy – Устойчива възвръщаемост на инвестициите: Сравнително проучване на електрически и дизелови лекотоварни автомобили
Denkstattt Illus Mobile 02
 • Трейс Рисорсиз – Изготвяне на Социално-икономическа оценка по проекта Брезник
 • DPM Крумовград – Остойностяване на нетното въздействие и устойчива възвръщаемост на инвестициите на проект Крумовград
 • DPM Челопеч – Изготвяне на интегриран отчет за приходи и разходи (вкл. екологични и социални въздействия)
 • Euromax Services – Социално-икономическа оценка на проект Трън
 • DPM Челопеч – Изготвяне на социално-икономически анализ на регион Средногорие

Нашите клиенти

denkstatt България: МЕТРО AG The Coca-Cola Company Speedy Трейс Рисорсиз DPM Крумовград DPM Челопеч Euromax Services

denkstatt Group: Raiffeisen Landesbank Sparkassen UNIQA Bonus Vorsorgekasse 


 

За контакти

Боян Рашев boyan.rashev@denkstatt.bg

Иван Паспалджиев ivan.paspaldzhiev@denkstatt.bg

Следваща тема: Системи за управление и съответствие