Field of interest
Denkstattt Illus Mobile 02

Устойчиво градско развитие (Smart Cities)

Нарастващата урбанизация, глобализацията, демографските, пазарни, климатични промени и тяхната регулация, дигитализацията и иновациите – всички тези фактори променят градовете и районите около тях, създавайки огромни предизвикателства за общини, предприемачи, инвеститори и граждани. Съвременните градове са поставени пред не малко предизвикателства – поддържане или подобряване стандарта на живот, предоставяне на стабилна инфраструктура и растеж на икономиката на фона на ограничени бюджети, климатични промени и популационен ръст. Освен това нараства натискът върху бизнеса да намали своето негативно въздействие върху околната среда и да си сътрудничи с общини, дружества, технологични доставчици и граждани за създаването на модерен, благоприятен за живеене и устойчив град. На първо място обаче, създаването на модерни градове според нас е свързано с хората – ние ги поставяме в центъра на градското управление. Устойчивите решения трябва да бъдат в синхрон с технологичните и социалните иновации, да включват гражданите като живущи, потребители и създатели на градската среда. Нека направим няколко важни стъпки за бъдещото развитие на нашите градове и региони.

Ползите за Вас

 • Създаване на дълготрайни ползи за общините, инвеститорите и собствениците на недвижими имоти, живущите в съответната среда
 • Подкрепа за предприемачите в разработването на по-добри и по-устойчиви проекти.
 • Разбирането на града като система и развитието на интердисциплинирани решения за сгради, енергия, транспорт, инфраструктура и други сфери
 • Адресиране на устойчивостта на всички равнища (строителство, област, град и регион) и интеграцията на различните нужди на заинтересованите страни
 • Комбинирането на технологични решения със социални иновации, участие на заинтересованите страни и устойчива комуникация
 • Факти за устойчивостта, с цел по-надеждна комуникация с клиенти (Business2Consumer)

 


 

Нашите услуги

Международно признатите стандарти за устойчиво строителство помагат на инженери, архитекти и собственици на сгради да разработят устойчиви сгради, които да отговарят на изискванията както за екологичност и енергийна ефективност, така и на удобство за потребителя. Можем да Ви консултираме на различните етапи – от проектантската дейности до реализацията на проекта, с цел осигуряване на съответствие и сертификация по различните стандарти за устойчиво строителство като британската BREEAM, американската LEED,  германската DGNB и др.
Стремежът на местната власт за повишаването на енергийната ефективност и използването на възобновяеми енергийни източници на територията на общината са важен фактор за постигането на устойчиво управление и повишаване качеството на живот на населението. С присъединяването си към инициативата Глобалния договор на кметовете (Covenant of Mayors), общините подготвят стратегически документи, в които очертават как възнамеряват да изпълнят своите ангажименти по отношение на енергийната ефективност и изменението на климата. Можем да Ви подкрепим при изготвянето им и определянето на действията, времевите рамки и задачи. От друга страна може да разчитате на нас при изготвянето на докладите за изпълнение, вкл. и мониторингови инвентаризации на емисиите въглероден диоксид, които се подготвят периодично.
Тези услуги са насочени както към компании, така и към местните власти, за да могат те да изградят устойчиви стратегии за опазване на климата и енергийна ефективност. Разработването на План за устойчива енергия включва поставянето на цели и мерки за енергийна ефективност на различните дейности  – в краткосрочен, средносрочен и дългосрочен план.
Тази услуга помага на институции, местни власти и компании да оценят и управляват рискове, свързани с екстремни природни явления и бедствия. Използваме научни климатични модели за оценка на уязвимостта и изготвяме планове за адаптация, които са съобразени с нуждата на клиента.
Politics, administration, real estate developers, construction businesses, energy utilities, transportation providers, businesses and citizens/users of the city are our main clients and partners in creating smart and sustainable cities. Our vast experience in stakeholder engagement and sustainability communication allows us to speak the language of these different stakeholders and develop collaborative solutions for cities and districts.

Реализирани проекти

 • Посолство на САЩ в София – Въвеждане на мерки за енергийна ефективност в сградите на посолството в София
 • Посолство на САЩ в София – Проучване за изискванията за сертифициране по LEED за новата резиденция
 • Инос-1 – Консултиране за сертифициране по стандарта за устойчиво строителство LEED на Англо-американското училище в София
 • Инос-1 – Извършване на предпроектно проучване за LEED сертификация на Англо-американското училище в София
 • Столична община – Инвентаризация на емисии на парникови газове за София 2007-2011 г. и за 2015 г.
 • Столична община – Изготвяне на стратегия за климатична адаптация
Denkstattt Illus Mobile 02
 • Европейска комисия – ICP Europe (Investor Confidence Project: Разработване на протоколи за стандартизиране на осъществяването и документацията на проекти за енергийна ефективност в жилищни и административни сгради с цел улеснен достъп до финансиране) – съвместен проект по Хоризонт 2020
 • Европейска комисия – I3CP (Industry, Infrastructure & Investor Confidence Project Europe: Разработване на протоколи за стандартизиране на осъществяването и документацията на проекти за енергийна ефективност в промишлени инсталации и инфраструктура с цел улеснен достъп до финансиране) – съвместен проект по Хоризонт 2020
 • Столична община – Становище от трета страна за „Програма за качеството на въздуха 2020“
 • Chariot Motors – Изготвяне на финансов модел, сравняващ параметрите на Chariot електрически автобус спрямо дизелов автобус, CNG автобус и тролейбус

Нашите клиенти

denkstatt България: Посолство на САЩ в София Инос-1 Европейска комисия Столична община Chariot Motors

denkstatt Group: ERSTE Group Immorent City of Vienna Wien 3420 Aspern Development  Viertel Zwei Entwicklung GmbH Economic Chambers of Lower Austria Province of Lower Austria City of Timisoara  


 

За контакти

Иван Паспалджиев ivan.paspaldzhiev@denkstatt.bg

Петър Сеизов peter.seizov@denkstatt.bg

Следваща тема: Декарбонизация и Бизнес стратегии